CENTRU DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULŢILOR

CFPA

 

 

*    Istoric

*    Cursuri autorizate

*    Generalităţi

*    Legislaţie

*    Oferta de cursuri

*    Acte pentru înscrierea la cursuri

*    Facilităţi oferite angajatorilor

*    Cursuri în desfăşurare

*    Rapoarte statistice

*    Noutăţi

*    Date de contact

*    Prognoza cursuri:

Prognoza cursuri februarie 2018

Prognoza cursuri martie 2018

Prognoza cursuri aprilie 2018

Prognoza cursuri mai 2018

Prognoza cursuri iunie 2018

Prognoza cursuri iulie 2018

Prognoza cursuri august 2018

Prognoza cursuri septembrie 2018

 

 

 

Istoric

Centrul de Formare Profesională a Adulţilor Sibiu organizează cursuri de iniţiere, calificare, perfecţionare, specializare şi recalificare:

*    gratuit pentru persoanele aflate în şomaj sau în căutarea unui loc de muncă,

Unul din principalele obiective ale AJOFM Sibiu este formarea profesională a şomerilor.

Astfel din 2007 şi până în prezent au fost organizate 198 de cursuri la care au participat peste 4649 persoane aflate în şomaj, în căutarea unui loc de muncă sau care au dorit să urmeze un curs de calificare sau absolvire.

Până în anul 2003, AJOFM Sibiu a fost singurul furnizor de formare profesională care a organizat cursuri de calificare şi care a eliberat certificate pentru toate categoriile de personal.

Analizând pe ultimii 10 ani activitatea de formare profesională, situaţia se prezintă astfel:

-       în anul 2005 au fost organizate 42 cursuri la care au participat 818 şomeri şi persoane aflate în căutarea unui loc de muncă

-       în anul 2006 au fost organizate 52 cursuri la care au participat 975 şomeri şi persoane aflate în căutarea unui loc de muncă

-       în anul 2007 au fost organizate 45 cursuri la care au participat 783 şomeri şi persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, precum şi persoane angajate care au beneficiat de cursuri de formare profesională organizate de angajatori

-       în anul 2008 au fost organizate 25 cursuri la care au participat 494 şomeri şi persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, precum şi persoane angajate care au beneficiat de cursuri de formare profesională organizate de angajatori

-       în anul 2009 au fost organizate 18 cursuri la care au participat 464 şomeri şi persoane aflate în căutarea unui loc de muncă

-       în anul 2010 au fost organizate 18 cursuri la care au participat 484 şomeri şi persoane aflate în căutarea unui loc de muncă

-       în anul 2011 au fost organizate 25 cursuri la care au participat 820 şomeri şi persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, precum şi persoane angajate care au beneficiat de cursuri de formare profesională organizate de angajatori

-       în anul 2012 au fost organizate 19 cursuri la care au participat 476 şomeri şi persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, precum şi persoane angajate care au beneficiat de cursuri de formare profesională organizate de angajatori

-       în anul 2013 au fost organizate 22 cursuri la care au participat 522 şomeri şi persoane aflate în căutarea unui loc de muncă

-       în anul 2014 au fost organizate 26 cursuri la care au participat 606 şomeri şi persoane aflate în căutarea unui loc de muncă

-       în anul 2015 au fost organizate 24 cursuri la care au participat 600 şomeri şi persoane aflate în căutarea unui loc de muncă.

-       în anul 2016 au fost organizate 23 de programe de formare profesională şi cuprinşi la cursuri 456 de someri .

-       In anul 2017 au fost organizate 17 programe de formare profesionala si cuprinsi la cursuri 345 someri .

 

În anul 2007 şi-a început activitatea Centrul de Formare Profesională a Adulţilor Sibiu, unde pe lângă şomeri, care beneficiază de gratuitatea cheltuielilor de şcolarizare, orice persoană interesată poate să urmeze, contra cost, unul din cursurile pentru care centrul este autorizat.

Centrul de Formare Profesională a Adulţilor Sibiu este dotat cu mobilier nou şi echipamente moderne pentru pregătirea teoretică şi practică a cursanţilor.

Centrul pune la dispozitia solicitantilor,  3 săli de curs pentru pregătirea teoretică şi 6 săli pentru pregătire practică.

C.F.P.A Sibiu, dispune de dotări pentru pregătirea practică în meseriile de:  bucătar, ospatar, instalator, cosmetician, frizer-coafor-manichiurist- pedichiurist şi operator introducere, prelucrare validare şi date.

 

La inceput

 

OFERTA DE CURSURI ORGANIZATE DE CFPA SIBIU ANUL 2018

-Centrul de Formare Profesionala a Adultilor Sibiu –

Str. Gladiolelor, nr. 2/6

Tel: 0269/ 231416

 

 

 1. AGENT DE SECURITATE - 360 ore (calificare)- invatamant general obligatoriu + cazier;
 2. BUCATAR – 720 ore (calificare) – invatamant general obligatoriu;
 3. CONTABIL - 100 ore (initiere)- 10 clase sau scoala profesionala;
 4. FRIZER-COAFOR-MANICHIURA-PEDICHIURA - 720 ore (calificare) – invatamant general obligatoriu;
 5. INSPECTOR /REFERENT RESURSE UMANE - 160 ore (specializare) – minim studii medii cu diploma de bacalaureat;
 6. INSPECTOR IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA - 80 ore (specializare) – liceu tehnologic cu bac;
 7.  INSTALATOR  INSTALATII TEHNICO SANITARE SI DE GAZE - 720 ore (nivel calificare 2)- invatamant general obligatoriu sau scoala profesionala;
 8. LUCRATOR IN COMERT - 360 ore (calificare) – invatamant general obligatoriu;
 9. OPERATOR  INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE  - 240 ore (initiere) – minim invatamant general obligatoriu;
 10. INGRIJITOARE BATRANI LA DOMICILIU- 360 ore (calificare) – 8 clase ;
 11. SUDOR - 720 ore (calificare) – studii minime obligatorii;
 12. MANAGER PROIECT – 60 ore (perfectionare) – studii superioare;
 13. MACHIOR – 180 ore (initiere) – invatamant obligatoriu;
 14. LUCRATOR IN STRUCTURI PENTRU CONSTRUCTII – 360 ore ( calificare ) – 8 clase;
 15. LUCRATOR IN CRESTEREA ANIMALELOR – 120 ore ( initiere ) – 4 clase;

 

La inceput

 

 

Generalităţi

Formarea profesională este ansamblul de metode si tehnici prin care se asigură pregătirea necesară dobândirii competenţelor profesionale minime pentru obţinerea unui loc de muncă sau dezvoltării de noi competenţe.

Formarea profesională a adulţilor (FPA) se organizează pentru iniţiere, calificare, perfecţionare, specializare, recalificare definite astfel:

 1. iniţierea reprezintă dobândirea unor cunoştinţe, priceperi şi deprinderi minime necesare pentru desfăşurarea unei activităţi;
 2. calificarea reprezintă ansamblul de competenţe profesionale care permit unei persoane să desfăşoare activităţi specifice unei ocupaţii sau profesii;
 3. perfecţionarea constă în dezvoltarea competenţelor profesionale în cadrul aceleiaşi calificări;
 4. specializarea este o formă specifică de formare profesională care urmăreşte obţinerea de cunoştinţe şi deprinderi într-o arie restrânsă din sfera de cuprindere a unei ocupaţii;
 5. recalificarea constă în obţinerea competenţelor specifice unei alte ocupaţii sau profesii, diferită de cele dobândite anterior.

F.P.A se organizează în mod distinct pe niveluri de pregătire, profesii, ocupaţii, meserii şi specialităţi, ţinându-se seama de nevoile angajatorilor, de competenţele de bază ale adulţilor, de cerinţele posturilor pe care aceştia le ocupă şi de posibilităţile lor de promovare sau de încadrare în muncă, precum şi de cerinţele de pe piaţa muncii şi aspiraţiile adulţilor.

 

La inceput

 

Legislaţie

 

Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare

H.G. nr. 174/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare

H.G. nr. 377/2002 pentru aprobarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora, cu modificările şi completările ulterioare

Ordin nr. 284/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind emiterea, gestionarea şi arhivarea certificatelor de calificare şi a certificatelor de absolvire eliberate pentru programele/

cursurile de formare profesională organizate prin Agenţia Nationala pentru Ocuparea Forţei de Munca

Ordinul nr.3175/2004 al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului privind aprobarea organizării de programe de formare profesională pentru dobândirea de competenţe în ocupaţiile pentru care nu există standarde ocupaţionale

 

Legislatia formarii profesionale a adultilor

OG nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adulţilor, republicata

HG nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adulţilor, cu modificarile si completarile ulterioare

Ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 353/5.202/2003 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesionala a adultilor, cu modificarile si completarile ulterioare

 

Ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 501/5.253/2003 pentru aprobarea Metodologiei certificarii formarii profesionale a adultilor cu modificarile si completarile ulterioare

            Instrucţiuni nr. 67/9368/2004 privind aplicarea Ordinului nr. 501/5253 al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului pentru aprobarea Metodologiei certificării formării profesionale a adulţilor

Ordinul nr. 4543/468/2004 pentru aprobarea Procedurii de evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale cu modificarile si completarile ulterioare

HOTĂRÂRE nr. 918 din 20 noiembrie 2013

privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor


Alte acte normative privind formarea profesionala a adultilor

Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca, cu modificarile si completarile ulterioare

 

HG nr. 855/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.279/2005 privind ucenicia la locul de munca cu modificarile si completarile ulterioare

 

La inceput

 

Descrierea ofertei de cursuri

DESCRIEREA CURSURILOR – MODULE PARCURSE

v  AGENT DE SECURITATE

 

     Modulul 1 - Aplicarea prevederilor legale specifice activităţii agentului de securitate

           Modulul 2 - Utilizarea mijloacelor din dotarea individuală şi a echipamentelor de securitate

           Modulul 3 - Îndeplinirea consemnelor şirezolvarea incidentelor de securitate

           Modulul 4 - Completarea documentelor specifice serviciului de securitate privată

           Modulul 5 - Aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă

           Modulul 6 - Respectarea normelor de protecţie a mediului

           Modulul 7 - Comunicarea şi menţinerea relaţiilor de muncă în echipă

 

v  INGRIJITOARE BATRANI LA DOMICILIU

     Modulul 1 - Aplicarea NPM si PSI; asigurarea conditiilor igienico-sanitare

           Modulul 2 - Comunicarea la locul de munca

           Modulul 3 -Planificarea activitatii zilnice

           Modulul 4 -Proceduri de lucru

 

v  BUCATAR

Modulul 1 – Tehnologia instalatiilor pentru constructii

            Modulul 2 – Materiale pentru instalatii

            Modulul 3 – Desen tehnic

            Modulul 4 – Instruire practica

 

v CONTABIL

 

Modulul 1 – Utilizare PC

            Modulul 2 – Contabilitate

            Modulul 3 – Legislatia muncii

            Modulul 4 – Initiere in cautarea unui loc de munca

 

 

v  FRIZER-COAFOR-MANICHIURIST-PEDICHIURIST

 

Modulul 1- Aplicarea NPM şi PSI

Modulul 2 - Pregătirea profesională

Modulul 3 - Oferirea de servicii clientelei şi utilizarea materialelor şi a echipamentelor         

Modulul 4 - Iniţiere în operare pe calculator

Modulul 5 - Anatomia şi fiziologia pielii, firului de păr şi a unghiilor

Modulul 6 - Managementul salonului de estetică

Modulul 7 - Tehnologia meseriei

 

 

v  INSPECTOR/REFERENT RESURSE UMANE

 

Modulul 1 – Planificarea activitatii

Modulul 2 – Comunicarea cu angajatii

Modulul 3 – Aplicarea prevederilor referitoare la sanatatea si securitatea in munca

Modulul 4 – Intocmirea documentelor de evidenta a personalului

Modulul 5 – Gestionarea documentelor de evidenta a personalului

Modulul 6 – Organizarea recrutarii personalului

Modulul 7 – Intocmirea registrului general de evidenta a salariatilor

Modulul 8 – Intocmirea statului de plata pentru personalul angajat

Modulul 9 – Administrarea bazei de date de evidenta a personalului

 

v  INSPECTOR IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA

Modulul 1 - Cadrul legislativ  general referitor la  securitatea si sanatatea in munca

Modulul 2 - Planificarea activitatii proprii si dezvoltarea profesionala

Modulul 3 - Comunicare si lucrul in echipa                         

Modulul 4 - Proceduri specifice                          

Modulul 5 - Aplicatii practice

 

 

v  INSTALATOR INSTALATII TEHNICO SANITARE SI DE GAZE

 

Modulul 1 – Tehnologia instalatiilor pentru constructii

Modulul 2 – Materiale pentru instalatii

Modulul 3 – Desen tehnic

Modulul 4 – Instruire practica

 

v LUCRATOR COMERCIAL

   

     Modulul 1 – Notiuni de organizare si legislatia muncii

     Modulul 2 – Notiuni de tehnica generala

     Modulul 3 – Tehnologia comerciala a marfurilor

 

v      OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE

          

Modulul 1 - Aplicarea prevederilor legale referitoare la securitatea si sanatatea in munca si in domeniul situatiilor de urgenta

Modulul 2 - Sistemul de operare Windows XP

Modulul 3 - Microsoft Word

Modulul 4 - Microsoft Excel

Modulul 5 - Internet

 

v      SUDOR

Modulul 1 - Organizarea activitatii si lucrul in echipa

Modulul 2 - Materiale pentru sudare

Modulul 3 - Desen tehnic de specialitate

Modulul 4 - Tehnologia meseriei 

Modulul 5 - Instruire practica

 

v      MANAGER PROIECT

Modulul 1 - Gestiune,  achizitii, contabilitate

Modulul 2 - Management

Modulul 3 - Aplicatii practice

 

 

v      LUCRATOR IN STRUCTURI PENTRU CONSTRUCTII

 

Modulul 1 - Igiena si organizarea locului de munca

Modulul 2 - Tehnologia executarii lucrarilor in constructii

Modulul 3 - Comunicare si lucrul in echipa

Modulul 4 - Instruire practica

 

v      LUCRATOR IN CRESTEREA ANIMALELOR

 

Modulul 1 – Igiena si securitatea muncii

Modulul 2 – Organizarea locului de munca

Modulul 3 – Pregatirea solului si infiintarea culturilor

Modulul 4 -  Intretinerea si recoltarea culturilor

Modulul 5 – Depozitarea si valorificarea productiei vegetale

Modulul 6 – Hranirea animalelor

Modulul 7 – Ingrijirea si intretinerea animalelor

Modulul 8 – Inmultirea animalelor

Modulul 9 -  Productiile animaliere

Modulul 10 -  Ingrijirea si recoltarea plantelor furajere

 

v      MACHIOR

 

Modulul 1 – Executarea operatiilor pregatitoare pentru machiaj

Modulul 2 – Modificarea caracteristicilor genelor si sprancenelor

Modulul 3 – Executarea machiajelor conventionale

Modulul 4 – Executarea machiajului special

Modulul 5 – Proiectarea machiajului transformational

Modulul 6 – Proiectarea pieselor pentru machiajul transformational

Modulul 7 – Executarea machiajului transormational

 

 

La inceput

 

 

Acte necesare pentru înscrierea la cursuri

FORMULAR ÎNSCRIERE

1.CARTE DE IDENTITATE (copie şi original)

2.CERTIFICAT DE NAŞTERE (copie şi original)

3.CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE (copie şi original)

4.ACTUL DE STUDII (copie şi original)

5.ADEVERINŢĂ MEDICALĂ cu menţiunea " apt pentru meseria de…" pentru cursurile de calificare şi „apt pentru cursul de …” pentru cursurile de iniţiere, perfecţionare sau specializare

6.RECOMANDARE din partea consilierilor de orientare privind cariera din cadrul AJOFM Sibiu

 

La inceput

 

 

Facilităţi oferite agenţilor economici

Articolul 84

 

Formarea profesională a absolvenţilor angajaţi prin convenţii art.80 din Legea nr.76/2002, modificată şi completată.

Angajatorii pot cere subvenţionarea pentru formarea profesională a absolvenţilor de învăţământ pe care i-au  încadrat în baza art. 80 din Legea 76/2002, modificată.

În perioada celor 3 ani în care angajatorii sunt obligaţi să menţină raporturile de muncă sau de serviciu, absolvenţii pot urma o formă de pregătire profesională, organizată de către angajator, conform art. 84 din legea 76/2002.

 

        Cheltuielile necesare pentru pregătirea profesională a absolvenţilor vor fi suportate integral din bugetul asigurărilor pentru şomaj, numai la cererea angajatorilor.

 

         Angajatorii care organizează o formă de pregătire profesională pentru absolvenţii încadraţi în muncă în condiţiile legii, vor încheia un act adiţional la convenţia încheiată cu agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă.

 

             În baza acestui act adiţional, angajatorii vor solicita agenţiei  suportarea cheltuielilor aferente pregătirii profesionale a absolvenţilor care au promovat examenul de absolvire.

     Pentru a beneficia de această facilitate angajatorii vor depune, la CFPA Sibiu, următoarele:

 

1.  Cerere decontare cheltuieli de şcolarizare

2.    Documentele prevăzute la art.58 din HG 174/2002, actualizată, respectiv:

§  tabel nominal cu absolvenţii care au promovat examenul de

     absolvire/calificare, conform anexei 18

§  copie după certificatele de absolvire/calificare

§  devizul cheltuielilor pe cursant

           3. Alte documente justificative:

-       copie convenţie în baza căruia a fost încadrat absolventul/absolvenţii

-       actul adiţional la convenţia încheiată cu AJOFM Sibiu, original, conform art. 57, alin (2) din HG 174/2002, actualizată (anexa 17),

-       copie contract încheiat cu furnizorul de formare profesională,

-       copie după autorizaţia furnizorului de formare, emisă de Comisia de autorizare a furnizorilor de formare profesională, care atestă că poate organiza cursurile solicitate de agentul economic.

Cheltuielile de şcolarizare nu vor fi decontate în cazul în care, una dintre persoanele beneficiare de cursuri de formare profesională, nu mai este angajat al firmei, la data absolvirii cursurilor.

 

 

La inceput

 

 

 

Rapoarte statistice

Situaţia statistică a cursurilor organizate de CENTRUL DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULŢILOR al AJOFM Sibiu

 

Nr. crt.

Anul

Persoane cuprinse la cursuri

Total absolvenţi de cursuri încadraţi

1

2007

783

544

2

2008

494

440

3

2009

464

420

4

2010

484

349

5

2011

820

677

6

2012

476

292

7

2013

522

316

8

9

10

11

2014

2015

2016

2017

606

940

456

345

309

283

221

172

 

La inceput

 

 

Noutăţi

Conform modificărilor aduse L 76/2002 prin OUG nr. 126/2008 persoanele care beneficiază de servicii de formare profesională gratuite şi se încadrează în muncă, potrivit legii, pot beneficia în continuare, până la finalizarea programului de formare profesională început, de serviciile de formare profesională gratuite la care aveau dreptul dacă nu s-ar fi angajat.    

Această măsură se aplică tuturor cursanţilor care au început cursuri prin CFPA după data de 14 octombrie 2008.

La inceput

 

Date de contact

Pentru localitatea Sibiu

Centrul de Formare Profesională a Adulţilor Sibiu

Localitatea Sibiu

Str.Gladiolelor nr.2 – 6, (intrare din strada Postăvarilor nr.18)

Judeţul Sibiu

Cod 550109

Telefon/Fax – 0269231416

              E-mail: ajofm@sb.anofm.ro

 

Program ridicare diplome absolvire:

           Marţi şi Joi 1000 – 1300

 

Înscrieri la cursuri:

 

           La sediul CFPA Sibiu

              Responsabili înscrieri cursuri                  camera 19, et.I

           Zilnic între orele 900 – 1300

 

           Pentru localitatea Mediaş

         Str. Aurel Vlaicu nr.33, et. I

Judeţul Sibiu

Cod 551022

Telefon 0269843731

Fax        0269846710

         Zilnic între orele 900 – 1300

 

La inceput