REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

 

 

CUPRINS

 

 

 

 

1.      ATRIBUTIILE AGENTIEI  JUDETENE PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA SIBIU

 

 

2.      ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA AGENTIEI JUDETENE PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA SIBIU

 

 

3.      CONDUCEREA SI STRUCTURA AGENTIEI JUDETENE PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA SIBIU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 1 ATRIBUTIILE AGENTIEI JUDETENE PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA SIBIU

 

Agentia judeteana pentru ocuparea fortei de munca Sibiu,  denumita agentia teritoriala asigura, potrivit legii, implementarea masurilor de prevenire a somajului, a masurilor de stimulare a ocuparii fortei de munca, protectia sociala a persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca, organizeaza si realizeaza activitatea de ocupare si de formare profesionala a fortei de munca.

(1) Agentia teritoriala fiinteaza in subordinea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, ca unitate cu personalitate juridica si este un serviciu public deconcentrat constituit la nivelul judetului Sibiu.

(2) Sediul agentiei teritoriale , este in imobilul proprietate a institutiei, situat in municipiul Sibiu, strada Morilor nr. 51A, cod 11333027, judetul Sibiu.

(2) Agentia teritoriala  pentru ocuparea fortei de munca organizeaza, coordoneaza si realizeaza la nivel judetean, activitatea de ocupare a fortei de munca si de protectie sociala a persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca.

 (3) Pentru indeplinirea atributiilor, agentia teritoriala coopereaza cu autoritatile administratiei publice locale, cu organizatiile guvernamentale, cu societatea civila, cu furnizorii de ocupare din domeniul privat, precum si cu partenerii sociali.

(4) In subordinea agentiei teritoriale functioneaza urmatoarele subunitati fara personalitate juridica:

a) agentii locale pentru ocuparea fortei de munca, denumite in continuare agentii locale;

b)puncte de lucru ;

c) centre proprii de formare profesionala, denumite in continuare centre proprii.

(5) In vederea realizarii sarcinilor ce-i revin A.J.O.F.M. Sibiu  a înfiintat în subordinea sa o agentie locala de furnizare a serviciilor pentru ocupare; Agentia Locala Sibiu  cu puncte de lucru la Medias, Dumbraveni, Agnita, Avrig , Cisnadie si Copsa Mica.

 (6) Centrul de formare profesionala este constituit la nivel de compartiment in subordinea directa a directorului executiv adjunct.

(7) Conducerea agentiei teritoriale se exercita de catre directorul  executiv si directorul  executiv adjunct.

 (8) Agentia teritoriala  pentru ocuparea fortei de munca are urmatoarele atributii:

-   asigura si coordoneaza aplicarea politicilor in domeniul ocuparii si formarii profesionale;

-   organizeaza, presteaza si finanteaza, in conditiile legii, servicii de ocupare si formare profesionala a fortei de munca neincadrate prin compartimentele de specialitate si prin prestatorii de servicii;

-   actioneaza pentru sprijinirea mobilitatii fortei de munca si pentru asigurarea flexibilitatii functionale a pietei muncii;

-   asigura recrutarea si plasarea fortei de munca in strainatate atat in statele cu care Romania are incheiate acorduri bilaterale in domeniul fortei de munca, cat si in statele cu care nu are incheiate asemenea acorduri;

-   coordoneaza si asigura realizarea prestatiilor pentru infaptuirea politicii de ocupare si circulatie  a fortei de munca pe plan intern si international ;

-   organizeaza si asigura, prin serviciile de specialitate, informarea, consilierea si orientarea profesionala a persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca in vederea ocuparii si realizarii echilibrului intre cererea si oferta de forta de munca;

-   coordoneaza si realizeaza servicii de preconcediere in situatii de concedieri de personal;

-   sustine relatii de parteneriat si cofinantare in crearea de noi locuri de munca, indeosebi in zonele defavorizate si in cele in care piata muncii este puternic tensionata;

-   aplica procedurile adecvate de gestiune previzionala a cererii si a ofertei de munca conform instructiunilor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca;

-   asigura aplicarea masurilor de protectie sociala a persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca, cu respectarea prevederilor legale in vigoare;

-   elaboreaza studii si analize in domeniul ocuparii si formarii profesionale;

-   face propuneri privind elaborarea proiectului bugetului asigurarilor pentru somaj pentru activitatile specifice in profil teritorial;

-   administreaza bugetul asigurarilor pentru somaj repartizat si prezinta Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca bilantul contabil, contul de executie bugetara si raportul anual de activitate;

-    acrediteaza furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca ;

-   propune programe de ocupare de nivel local, sau dupa caz, zonal;

- elaboreaza in baza indicatorilor sociali stabiliti programe de activitate anuale, pe care le supune aprobarii Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca si raporteaza periodic realizarea prevederilor acestora ;

- aplica, la nivel judetean, prevederile referitoare la prestatiile de somaj din cadrul acordurilor bilaterale incheiate de Romania cu alte state in domeniul coordonarii sistemelor de securitate sociala;

-   realizeaza la nivel judetean masurile cuprinse in Planul de implementare la nivel local a legislatiei armonizate cu acquis-ul comunitar;

-   elaborareaza  si implementeaza proiectele finantate din fondurile structurale europene.

- pune in practica procedurile si instructiunile elaborate de Directia Relaţii Internaţionale, EURES şi Mediere pentru aplicarea instrumentelor juridice bilaterale in ceea ce priveste aplicarea acordurilor bilaterale in domeniul schimbului de forta de munca precum si pentru recrutarea si plasarea de forta de munca in statele cu care România nu are incheiate acorduri bilaterale in domeniul schimbului de forta de munca;

- primeste si analizeaza dosarele conform ofertelor angajatorilor straini;

- inregistreaza dosarele in banca de date pentru ca ulterior in functie de ofertele de munca, sa participe la selectiile organizate in acest sens;

- instiinteaza solicitantii pentru a se prezenta la locatiile special amenajate pentru desfasurarea selectiilor;

- organizeaza selectiile prin punerea la dispozitie a mijloacelor logistice si a personalului calificat. 

 

(9) Agentia teritoriale realizeaza, in principal, urmatoarele activitati:

a) informarea si consilierea profesionala;

b) medierea muncii;

c) formarea profesionala;

d) consultanta si asistenta pentru inceperea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri;

e) completarea, in conditiile legii, a veniturilor salariale ale persoanelor carora li s-a stabilit dreptul la indemnizatia de somaj si care se angajeaza pentru program normal de lucru, conform prevederilor legale in vigoare;

f) stimularea mobilitatii fortei de munca;

g) stimularea angajatorilor pentru incadrarea in munca a somerilor;

h) stimularea angajatorilor care incadreaza in munca persoane in baza unui contract de ucenicie la locul de munca;

i) acreditarea furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca;

j) efectuarea platii drepturilor de protectie sociala ce se suporta din bugetul asigurarilor de somaj, potrivit legii;

k) efectuarea platii creantelor salariale ce se suporta din Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale, in limitele si in conditiile prevazute de lege.

 

(10) Agentia teritoriala pentru ocuparea fortei de munca asigura, fara plata, persoanelor fizice sau juridice interesate, in conditiile legii, servicii pentru ocuparea fortei de munca:

a) Servicii pentru persoane fizice:

-   informarea, orientarea si consilierea profesionala a persoanelor neincadrate in munca precum si a altor persoane, in vederea gasirii unui loc de munca;

-   medierea intre cererea si oferta pe piata muncii;

-   calificarea si recalificarea persoanelor neincadrate in munca;

-   cofinantarea programelor de formare profesionala a personalului propriu;

-   stabilirea si plata, potrivit legii, a drepturilor de protectie sociala a persoanelor neincadrate in munca si a altor categorii socio-profesionale;

-   alte servicii specifice;

b) Servicii pentru persoanele juridice:

-   medierea intre cererea si oferta pe piata muncii;

-   selectionarea candidatilor pentru ocuparea locurilor de munca;

-   aplicarea masurilor de stimulare pentru crearea de noi locuri de munca;

-   consilierea pentru crearea de intreprinderi mici si mijlocii;

-   stimularea angajarii absolventilor si a altor categorii de persoane, in conditiile legii;

-   alte servicii specifice.

 

ART. 2 ORGANIZAREA AGENTIEI JUDETENE PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA SIBIU.

(1) Agentia pentru ocuparea fortei de munca este organizata  si functioneaza potrivit Legii nr.202/2006 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Statutului ANOFM aprobat prin H.G. nr.1610/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, pe baza regulamentului- cadru de organizare si functionare precum si a structurilor organizatorice aprobate de catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca.

Numarul functiilor de conducere reprezinta 12% din numarul total al functiilor publice din cadrul agentiei teritoriale conform prevederilor art. 112 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici cu modificarile si completarile ulterioare.

 

ART. 3. CONDUCEREA AGENTIEI  JUDETENE PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA SIBIU

 

A. DIRECTORUL EXECUTIV

 

1) Conducerea agentiei  teritoriale se exercita de catre directorul  executiv si directorul executiv adjunct.

2) Directorul executiv si directorul  executiv adjuncti au statut de functionari publici si sunt numiti de presedintele Agentiei Nationale, in conditiile legii.

3) Ocuparea posturilor de directori executiv si director executiv adjunct ai agentiei  teritoriale, se face pe baza de concurs organizat in conditiile legii.

4) Atributiile directorului executiv si ale directorului executiv adjunct, precum si inlocuitorii de drept ai acestora se stabilesc prin regulamentele de organizare si functionare ale agentiilor teritoriale si se prevad in fisa postului.

5) Directorul  executiv al agentiei teritoriale are calitatea de ordonator tertiar de credite.

6) Directorul executiv poate delega aceasta calitate, precum si o parte din atributii inlocuitorilor de drept sau altor persoane imputernicite in acest scop numai cu aprobarea Presedintelui ANOFM.

7) Prin actul de delegare se vor preciza limitele si conditiile delegarii.

8) In exercitarea atributiilor sale, directorul executiv  emite decizii cu caracter nenormativ.

9) In indeplinirea atributiilor ce ii revin potrivit legii, directorul executiv al agentiei teritoriale este sprijinit de consiliul consultativ tripartit.

10) Directorul executiv are urmatoarele atributii:

- coordoneaza si raspunde de realizarea activitatii specifice in conformitate cu programele privind ocuparea si formarea profesionala in teritoriu;

- asigura aplicarea unitara a legislatiei specifice domeniului de activitate;

- stabileste masurile necesare pentru realizarea si aplicarea ordinelor Presedintelui si dispozitiilor secretarului general al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca;

- coordoneaza, asigura si urmareste activitatea de ocupare a fortei de munca desfasurata in teritoriu de compartimentele subordonate;

- incheie contracte cu prestatorii de servicii din sectorul public sau privat;

- coordoneaza si controleaza activitatea agentiilor locale pentru ocuparea fortei de munca;

- analizeaza lucrarile elaborate in cadrul compartimentelor pe care le coordoneaza, iar dupa insusire le prezinta, daca este cazul, secretarului general;

- avizeaza propunerile privind proiectul bugetului asigurarilor pentru somaj al agentiei pentru ocuparea fortei de munca si il transmite spre aprobare secretarului general al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca;

In calitate de ordonator tertiar de credite are urmatoarele atributii:

- raspunde de organizarea si efectuarea inventarierii generale a elementelor de activ si de pasiv detinute la inceputul activitatii, cel putin o data pe an pe parcursul functionarii lor, in cazul fuziunii sau incetarii activitatii, precum si in alte situatii prevazute de lege.

- organizeaza si conduce contabilitatea drepturilor constatate si a veniturilor incasate, precum si a angajamentelor si a platilor efectuate, potrivit bugetului aprobat.

- raspunde, potrivit legii, de: angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor in limita creditelor bugetare repartizate si aprobate; realizarea veniturilor; angajarea si utilizarea creditelor bugetare pe baza bunei gestiuni financiare; integritatea bunurilor incredintate institutiei pe care o conduc; organizarea si tinerea la zi a contabilitatii si prezentarea la termen a situatiilor financiare asupra situatiei patrimoniului aflat in administrare si executiei bugetare; organizarea sistemului de monitorizare a programului de achizitii publice si a programului de lucrari de investitii publice; organizarea evidentei programelor, inclusiv a indicatorilor aferenti acestora; organizarea si tinerea la zi a evidentei patrimoniului, conform prevederilor legale.

- raspunde de buna organizare si desfasurare a activitatii de casierie, in vederea asigurarii gospodaririi rationale a mijloacelor banesti si apararii integritatii avutului obstesc.

- ia masuri pentru a asigura inzestrarea casieriei cu mijloace tehnice de paza si de alarma, in functie de importanta valorilor pastrate si sa asigure  conditiile de pastrare a numerarului in cadrul unitatilor si de transport la si de la banci sau celelalte institutii de credit, conform dispozitiilor legale.

- organizeaza si conduce activitatea de audit public intern prin : asigurarea functionalitatii unui compartiment specializat, cu acordul agentiei teritoriale superioare, aflat direct in subordine sa, pentru care aproba anual proiectul planului de audit public intern si.avizeaza rapoartele intocmite de auditori, luand masurile ce se impun, pe baza recomandarilor facute de acestia

- asigura defalcarea bugetului asigurarilor pentru somaj;

- aproba bilantul contabil si contul de executie bugetara al agentiei pentru ocuparea fortei de munca;

- organizeaza si coordoneaza activitatile de control financiar propriu;

- coordoneaza activitatea de indrumare si control, avizeaza programele de control, aproba masuri de recuperare a debitelor si stabileste raspunderea materiala pentru recuperarea pagubelor rezultate din neindeplinirea obligatiilor ce revin salariatilor din subordine;

- avizeaza studii, prognoze si programe in legatura cu orientarile si nivelurile de dezvoltare a unor activitati de ocupare a fortei de munca in teritoriu potrivit recomandarilor Consiliului Consultativ;

- stabileste masuri pentru buna organizare a muncii in cadrul agentiei si urmareste respectarea normelor in domeniul protectiei muncii si a normelor de conduita si disciplina de catre salariatii acesteia si a prevederilor RI si ROF;

- aproba incadrarea, promovarea si eliberarea din functie a personalului agentiei pentru ocuparea fortei de munca, la propunerea directorilor executivi adjuncti si sefilor de compartimente, in conditiile legii;

- asigura intocmirea statului de functii al agentiei pentru ocuparea fortei de munca si il inainteaza spre aprobare Presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca;

- asigura elaborarea si supune aprobarii Presedintelui ANOFM regulamentul  propriu de organizare si functionare;

- evalueaza personalul de conducere din directa lui subordonare, potrivit criteriilor de evaluare specifice domeniului de activitate si aproba rapoartele de evaluare intocmite de sefii de compartimente pentru personalul din subordinea acestora;

- face propuneri pentru elaborarea programelor si tematicilor privind pregatirea si perfectionarea profesionala a personalului din subordine si le inainteaza conducerii Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca in vederea aprobarii;

- intocmeste “fisa postului” pentru personalul direct subordonat si aproba “fisa postului” cu atributiile, sarcinile si limitele de competenta pentru personalul agentiei pentru ocuparea fortei de munca;

- aproba programele de lucru, de deplasare in teritoriu a salariatilor si graficele concediilor de odihna ale personalului din subordine;

- propune candidatii pentru trimiterea in strainatate in interes de serviciu, schimburi de experienta, participari la manifestari stiintifice;

- coordoneaza si urmareste elaborarea si implementarea proiectelor finantate din fondurile structurale europene.

- raspunde in fata conducerii Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca de activitatea desfasurata;

- asigura aplicarea in teritoriu a hotararilor Consiliului de Administratie, a ordinelor Presedintelui si a deciziilor secretarului general al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca;

- intocmeste propuneri de infiintare si desfiintare a punctelor de lucru si le supune spre aprobare Consiliului de Administratie al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca;

- asigura reprezentarea in justitie si in toate actele civile a intereselor agentiei pentru ocuparea fortei de munca;

- incheie contracte individuale de munca pentru personalul contractual;

- urmareste implementarea de tehnici moderne de conducere si organizare  a muncii;

- acrediteaza furnizorii de servicii de ocupare sau formare profesionala;

- inainteaza propuneri de retragere a acreditarii prestatorilor de servicii de ocupare sau formare profesionala;

- coordoneaza si raspunde de realizarea masurilor de stimulare pentru crearea de noi locuri de munca prin acordarea de credite din fondul de somaj pentru infiintarea si dezvoltarea de intreprinderi mici si mijlocii si unitati cooperatiste;

- coordoneaza aplicarea, la nivel judetean, atribuţiilor ce revin din calitatea de membru EURES a ANOFM, cât şi cele din aplicarea acordurilor bilaterale în domeniul schimbului de forţă de muncă dintre România şi alte state;

- coordoneaza aplicarea, la nivel judetean, a prevederilor referitoare la prestatiile de somaj in domeniul coordonarii sistemelor de securitate sociala;

- coordoneaza realizarea la nivel judetean a masurilor cuprinse in Planul de implementare la nivel local a legislatiei armonizate cu acquis-ul comunitar.

- asigura instructajul in domeniul protectiei muncii la nivelul AJOFM, conform art.91 din NGPM/2002;

- in colaborare cu directorul executiv adjunct prin compartimentul de specialitate ia masuri pentru incheierea de contracte de prestari servicii cu un  cabinet medical de medicina muncii potrivit  NGPM/2002;

- are atributii in domeniul realizarii prestarilor de servicii privind intretinerea si administrarea sediului agentiilor teritoriale;

- are atributii in domeniul selectiei documentelor ce urmeaza a fi arhivate la nivelul intregii agentii.

 
 
 
In domeniul sistemului de management al calitatii are urmatoarele atributii:

-asigura proiectarea, implementarea, documentarea, mentinerea si imbunatatirea sistemului de management al calitatii in propria activitate in concordanta cu cerintele standardului de referinta SR EN ISO 9001:2001 si documentele SMC, precum si cu obiectivele conducerii ANOFM;

-stabileste necesarul de personal pentru desfasurarea activitatii din cadrul institutiei pe care o conduce si face propuneri de instruire a acestuia;

-se implica in organizarea instruirii interne;

-verifica si se implica in implementarea actiunilor corective in cadrul directiei pentru care este responsabil;

-reprezinta persoanele auditate (intern sau de un organism extern) in cadrul institutiei pentru care este responsabil;

-aproba periodic necesarul de aprovizionare cu produse si servicii pentru directie;

-indeplineste si alte atributii care le revin ca urmare a proiectarii, documentarii, implementarii, mentinerii si imbunatatirii sistemului de management al calitatii in concordanta cu cerintele standardului de referinta

 

I. COMPARTIMENTE SUBORDONATE DIRECTORULUI EXECUTIV:

1. Agentia  locala Sibiu (inclusiv Medias)   si punctele  de lucru de la , Dumbraveni, Agnita, Avrig, Cisnadie si Copsa Mica.

2. Juridic si relatii cu publicul;

3. Audit public intern;

4. Resurse umane si salarizare;

5. Control financiar propriu;

6. Monitorizare Proiecte Finantate din F.S.E. ;

7. Comunicare si secretariatul consiliului consultativ ;

 

1. Serviciul  Agentie locala

 

(1) In subordinea agentiei teritoriale s-a infiintat agentia locala pentru ocuparea fortei de munca,  precum si puncte de lucru, unitati fara personalitate juridica.

 (2) In unitatile administrativ-teritoriale in care se inregistreaza un nivel ridicat al ratei somajului, in subordinea agentiilor locale se pot infinta puncte de lucru. Punctele de lucru se organizeaza si functioneaza in subordinea agentiilor locale.

(3) Agentia locala functioneaza sub coordonarea directorului executiv si are relatii functionale cu toate compartimentele din agentie.

   Agentia locala este structurate pe urmatoarele compartimente:

-   compartimentul inregistrare someri si medierea muncii ;

-   compartimentul consiliere si orientare profesionala ;

-    compartimentul stabilire si plati drepturi someri ;

-   compartimentul relatii cu angajatorii ;

-   compartimentul implementare masuri active ;

-   punctul de lucru Agnita ;

-   punctul de lucru Avrig ;

-   puncte de lucru la Cisnadie, Dumbraveni si Copsa Mica.

 

Agentia locala are in principal urmatoarele atributii:

a)     presteaza pentru orice persoana aflata in cautarea unui loc de munca, inclusiv elevi  de liceu, tineri postinstitutionalizati, care urmeaza sa paraseasca institutiile de ocrotire, detinuti etc. servicii de  informare atat despre problematica specifica pietei muncii (despre ocupatii, meserii si profesii, conditii de exercitare a acestora, de salarizare si promovare, conditii impuse de angajatori, dinamica ocupatiilor, etc.), cat si despre persoana care solicita sprijin (profilul psihologic, interese profesionale, identificarea punctelor tari ca elemente de baza in stabilirea traseului profesional), de analiza a locurilor de munca si orientare profesionala.

b)     acorda servicii de informare si consiliere profesionala persoanelor interesate in domeniul ocuparii, cu privire la alegerea carierei, oportunitati de instruire si formare complementara.

c)      asista somerii si persoanele care se adreseaza agentiei pentru a fi ajutati in luarea unor decizii cu privire la:

o alegerea unei profesii sau ocupatii;

o parcurgerea unor cursuri de calificare, recalificare, perfectionare profesionala;

o schimbarea ocupatiei sau a locului de munca.

d)     acorda somerilor si persoanelor interesate asistenta de specialitate in vederea constientizarii intereselor si  aptitudinilor profesionale.

e)     furnizeaza clientilor informatii in legatura cu profesiile si ocupatiile.

f)  ajuta clientii sa compare exigentele profesiilor si ocupatiilor pentru care acestia au optat cu propriile caracteristici profesionale si cu nivelul lor de educatie/calificare/pregatire profesionala, oferindu - le alternative in luarea deciziilor.

g)     analizeaza impreuna cu persoana consiliata fiecare alternativa decizionala in parte si evalueaza consecintele acesteia.

h)      asista persoana consiliata, in cazul in care aceasta opteaza pentru una dintre alternative, in elaborarea unui plan de actiune si punerea in practica a acestuia;

i)  au obligatia transmiterii informatiilor Compartimentului informatica pentru actualizarea site-ului, in cazul in care exista;

j)  asigura inscrierea la curs a persoanei asistate;

k)      asigura trimiterea la Biroul  „Statistica si programe de ocupare” a persoanei care va urma un program de formare profesionala;

 

1.Compartimentul inregistrare someri si medierea muncii are in principal urmatoarele atributii:

- Asigura servicii de informare generala pentru persoanele fizice si juridice interesate privind: cererea si oferta de forta de munca si o gama de alte servicii care includ:

·    bursa locurilor de munca ;

·    clubul somerilor ;

·    servicii de autoinformare privind cererea de forta de munca;

·    servicii de orientare profesionala si indrumare in domeniul carierei;

·    servicii de consultanta pentru crearea de intreprinderi mici si mijlocii;

·    servicii de consultanta si sprijin a agentilor economici in realizarea programelor de reconversie profesionala ;

·    cursuri de calificare, recalificare, instruire si perfectionarea pregatirii profesionale a adultilor;

·    servicii de reintegrare socio-profesionala a categoriilor de persoane defavorizate ;

·    alte servicii menite sa stimuleze ocuparea si atenuarea dezechilibrelor pe piata muncii.

- Asigura stabilirea, potrivit legii, a drepturilor de protectie sociala a persoanelor neincadrate in munca si a altor categorii socio-profesionale care se inregistreaza la agentia pentru ocuparea fortei de munca;

- Inregistreaza solicitantii de locuri de munca si de indemnizatii de somaj;

- Verifica documentele prevazute de legislatia in vigoare pentru acordarea drepturilor de somaj si intocmeste dosarul solicitantului;

- Actualizeaza evidenta persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca pe grupe de varsta, sex, meserii, experienta si pregatire profesionala, stare familiala, starea de sanatate, etc;

- Realizeaza primul interviu in scopul cunoasterii solicitantului, a experientelor si  competentelor sale, a dorintei si preocuparilor actuale pentru reintegrarea profesionala;

- Completeaza carnetul de somer, intocmeste decizii de incetare si suspendare a platii indemnizatiilor in situatiile prevazute de lege si opereaza  in carnetul de munca si in dosarul beneficiarului;

- Intocmeste borderoul de modificari care urmeaza a fi operat in baza de date;

- Primeste si solutioneaza cererile de repunere in plata dupa suspendare;

- Primeste si prelucreaza cererile pentru acordarea drepturilor restante, ca urmare a neridicarilor in termen sau datorita retinerii mandatelor de catre punctele teritoriale de lucru;

- Propune modificarea procedurilor de inregistrare ori de cite ori intervin situatii care ar putea afecta activitatea compartimentului ; 

- Intocmeste referatul cu mandatele care vor fi retinute de la plata si il inainteaza directiei buget a agentiei pentru ocuparea fortei de munca pentru operare;

- Asigura exploatarea si utilizarea corecta a aplicatiilor informatice si a bazelor de date;

- Obligatia transmiterii informatiilor compartimentului informatica pentru actualizarea site-ului, in cazul in care exista.

- Asigura serviciile de preconcediere colectiva pentru personalul agentilor economici care fac obiectul restructurarilor;

- Asigura depistarea, inregistrarea si gestionarea locurilor de munca vacante, evaluarea si cunoasterea nevoilor actuale si de perspectiva pentru care urmeaza sa se selectioneze si sa se repartizeze persoanele aflate in evidenta; depistarea locurilor de munca vacante se va face prin vizite la agentii economici si institutii, legaturi telefonice, intalniri periodice cu reprezentantii unitatilor, chestionare si adrese transmise managerilor, consultarea presei locale si centrale, etc.;

- Organizeaza bursa locurilor de munca

- Realizeaza evidenta locurilor de munca vacante pe unitati si in structura pe meserii, le afiseaza la centrele teritoriale si le reactualizeaza in functie de ocuparea acestora;

- Asigura medierea locurilor de munca vacante atat pentru someri in evidenta, cat si pentru persoanele care doresc sa-si schimbe locul de munca si face preselectia candidatilor;

- Realizeaza, pe baza informatiilor culese in urma depistarii locurilor de munca, preselectia persoanelor pentru posturile vacante si le convoaca pentru pregatirea lor in vederea prezentarii la unitatiile care au comunicat posturile vacante;

-   Emite adeverinte pentru persoanele beneficiare de prevederile Legii nr.416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Obligatia transmiterii informatiilor compartimentului informatica pentru actualizarea site-ului, in cazul in care exista.

 

2. Compartimentul consiliere si orientare profesionala are in principal urmatoarele atributii:

- Presteaza pentru orice persoana aflata in cautarea unui loc de munca, inclusiv elevi  de liceu, tineri postinstitutionalizati, care urmeaza sa paraseasca institutiile de ocrotire, detinuti etc. servicii de  informare atat despre problematica specifica pietei muncii (despre ocupatii, meserii si profesii, conditii de exercitare a acestora, de salarizare si promovare, conditii impuse de angajatori, dinamica ocupatiilor, etc.), cat si despre persoana care solicita sprijin (profilul psihologic, interese profesionale, identificarea punctelor tari ca elemente de baza in stabilirea traseului profesional), de analiza a locurilor de munca si orientare profesionala.

- Acorda servicii de informare si consiliere profesionala persoanelor interesate in domeniul ocuparii, cu privire la alegerea carierei, oportunitati de instruire si formare complementara.

- Asista somerii si persoanele care se adreseaza agentiei pentru a fi ajutati in luarea unor decizii cu privire la:

-  alegerea unei profesii sau ocupatii;

-  parcurgerea unor cursuri de calificare, recalificare, perfectionare profesionala;

-  schimbarea ocupatiei sau a locului de munca.

- Acorda somerilor si persoanelor interesate asistenta de specialitate in vederea constientizarii intereselor si  aptitudinilor profesionale.

- Efectueaza, la cerere sau atunci cand situatia o impune, evaluarea  din punct de vedere psihoaptitudinal a clientilor, utilizand metode si instrumente specifice.

- Furnizeaza clientilor informatii in legatura cu profesiile si ocupatiile.

- Ajuta clientii sa compare exigentele profesiilor si ocupatiilor pentru care acestia au optat cu propriile caracteristici profesionale si cu nivelul lor de educatie/calificare/pregatire profesionala, oferindu -le alternative in luarea deciziilor.

- Analizeaza impreuna cu persoana consiliata fiecare alternativa decizionala in parte si evalueaza consecintele acesteia.

-   Asista persoana consiliata, in cazul in care aceasta opteaza pentru una dintre alternative, in elaborarea unui plan de actiune si punerea in practica a acestuia;

- Obligatia transmiterii informatiilor compartimentului informatica pentru actualizarea site-ului, in cazul in care exista.

 

3. Compartimentul stabilire si plati drepturi someri are in principal urmatoarele atributii:

-   efectuarea platii drepturilor prevazute de art. 72 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, privind persoanele care au primit indemnizatie de somaj si care s-au incadrat in munca inainte de expirarea perioadei pentru care ar fi fost indreptatite sa primeasca indemnizatie de somaj (beneficiind de un cuantum egal cu  30% din indemnizatia de somaj);

-   efectuarea platii drepturilor pentru persoanele care se incadreaza in alta localitate conform art.74 si 75 din Legea nr. 76/2002;

-   efectuarea controlului financiar preventiv, verificarea si avizarea documentelor de plata prin acordarea vizei „bun de plata”;

-   inregistrarea declaratiilor lunare privind evidenta nominala a asiguratilor si intocmirea evidentei acestora (balanta, stagii de cotizare, etc.);

-   intocmirea si finalizarea documentatiei pentru recuperarea sumelor de la persoanele fizice care au beneficiat de indemnizatie de somaj si au creat debite;

-   prelucrarea borderourilor de modificari care urmeaza a fi operate in baza de date;

-   prelucrarea cererilor pentru acordarea drepturilor restante ca urmare  a neridicarii in termen sau datorita retinerilor mandatelor de la plata;

-   prelucrarea cererilor de repunere in plata dupa suspendare;

-   estimarea volumului de plati pentru realizarea indicatorilor de performanta;

-   realizarea inchiderii de luna din punct de vedere financiar si statistic;

incheierea contractelor de asigurare pentru somaj conform prevederilor Legii nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

4. Compartimentul relatii cu angajatorii are in principal urmatoarele atributii:

-stimularea angajarii absolventilor, a persoanelor in virsta de peste 45 de ani, a intretinatorilor unici de familie, a persoanelor cu handicap, a persoanelor care in termen de 3 ani de la incadrare indeplinesc conditiile de pensie de limita de virsta sau pensia anticipata partiala, in conditiile legii;

-stimularea angajatorilor pentru incadrarea somerilor si mentinerea acestora cel putin 6 luni, pentru a beneficia de reducerea contributiei la  bugetul asigurarilor pentru somaj;

-stimularea si consilierea angajatorilor in vederea cofinantarii serviciilor de formare profesionala;

-stimularea angajatorilor pentru ocuparea temporara a fortei de munca din randul somerilor pentru dezvoltarea comunitatilor locale.

Acest compartiment asigura relatia directa cu angajatorii prin :

-contactarea angajatorilor prin diferite mijloace de comunicatie ;

-inregistrarea angajatorilor in baza de date a agentiilor si actualizarea acesteia ;

-informarea angajatorului cu privire la obligativitatea de a comunica locurile de munca vacante ;

-furnizarea informatiilor referitoare la tipul de servicii precum si conditiile si modul de accesare a programelor de ocupare pentru diferitele tipuri de masuri active, cuantumul, durata si conditiile de acordare a acestora ;

-punerea la dispozitia angajatorilor a listelor cu potentialii beneficiari persoane in cautare de loc de munca pentru selectie in vederea incadrarii ;

-incheierea de conventii, contracte, etc;

-implementarea, monitorizarea, verificarea de birou a conventiilor si contractelor incheiate cu angajatorii;

-primirea si prelucrarea declaratiilor lunare privind evidenta nominala a asiguratilor.

 

5.Compartimentul implementare  masuri active are in principal urmatoarele atributii:

- Initiaza si realizeaza activitati specifice stimularii ocuparii fortei de munca, combaterii si prevenirii somajului, in functie de oportunitatiile si conditiile concrete de manifestare ale pietei locale a muncii, in baza programelor de ocupare ale agentiei pentru ocuparea fortei de munca;

- Realizeaza implementarea masurilor active pentru combaterea somajului in baza programului de ocupare la nivel local;

- Urmareste modul de solutionare, conform legii, a cererilor, scrisorilor, reclamatiilor care sunt de competenta unitatilor locale de furnizare de servicii pentru ocuparea fortei de munca;

- Face propuneri, in colaborare cu factorii decizionali locali, pentru elaborarea programului de masuri active pentru stimularea ocuparii in zona;

- Participa la realizarea de prognoze, sinteze, rapoarte si informari privind ocuparea si formarea profesionala, indeplinirea sarcinilor si programelor de activitate;

- Realizeaza selectia, in conditiile legii, a prestatorilor de servicii in domeniul ocuparii pentru realizarea programelor specifice si urmareste derularea contractelor;

- Evalueaza periodic calitatea serviciilor realizate de prestatorii de servicii si face propuneri de mentinerea sau ridicare a autorizarii;

- Verifica reclamatiile si sesizarile privind activitatea prestatorilor de servicii si in cazuri intemeiate face propuneri de retragere a acreditarii acestora;

- Asigura aplicarea unitara a metodologiei si a legislatiei privind ocuparea fortei de munca;

- Face propuneri de elaborare a programelor specifice de ocupare a fortei de munca pentru categoriile de persoane defavorizate sau cu sanse reduse de integrare pe piata fortei de munca;

- Obligatia transmiterii informatiilor compartimentului informatica pentru actualizarea site-ului, in cazul in care exista.

            SEFII DE AGENTII LOCALE

Sefii de agentii locale din cadrul agentiilor teritoriale au urmatoarele atributii:

-coordoneaza si indruma activitatea compartimentelor din cadrul agentiilor locale,

-indruma, coordoneaza si controleaza din punct de vedere metodologic, activitatea punctelor de lucru teritoriale din subordine in scopul aplicarii unitare a legislatiei in vigoare;

-urmareste mentinerea legaturii permanente cu autoritatile locale si transmiterea acestora periodic date informative cu indicatorii privind piata muncii din judetul respectiv;

-coordoneaza transmiterea prin intermediul mass-media a datelor privind serviciile oferite de agentie, locurile de munca vacante, cursuri de formare profesionala, alte actiuni ce sunt organizate in domeniul ocuparii fortei de munca;

-raspunde de exploatarea si utilizarea corecta a aplicatiilor informatice si a bazelor de date;

-urmareste intocmirea corecta a fiselor de pontaj pentru personalul propriu si transmiterea acestora agentiei pentru ocuparea fortei de munca pentru calculul si plata drepturilor salariale;

-raspunde de asigurarea pazei si securitatea bunurilor si a cladirilor;

-raspunde de administrarea in mod judicios a resurselor alocate si solicita suplimentarea acestora ori de cite ori situatia o impune;

-raspunde de respectarea normelor cu privire la PSI si protectia muncii;

-coordoneaza asigurarea evidentei, selectionarii, pastrarii, realizarii si clasarii documentelor din arhiva proprie si predarea materialului selectionat la compartimentul corespunzator al agentiei pentru ocuparea fortei de munca.

 

 

 

2. Compartimentul juridic si relatii cu publicul are in principal urmatoarele atributii :

 

         In legatura cu activitatea juridica:

-        avizeaza din punct de vedere juridic solutiile identificate in implementarea legislatiei specifice domeniului de activitate al agentiei;

-        avizeaza din punct de vedere juridic actele administrative emise de conducerea agentiei;

-        avizeaza din punct de vedere juridic contractele, protocoalele si alte acte juridice prin care agentia se angajeaza patrimonial;

-        organizeaza si urmareste activitatea de cunoastere si de aplicare a legislatiei incidente domeniului de activitate al agentiei;

-        indruma si sprijina aplicarea corecta, in cadrul agentiei, a legislatiei din domeniul de activitate a acesteia;

-        intocmeste actiuni, intampinari, recursuri, etc. in litigiile generate de aplicarea legislatiei specifice activitatii agentiei, ce urmeaza sa fie prezentate la instantele de judecata;

-          participa la procesele aflate pe rolul instantelor de judecata, la toate gradele de jurisdictie: fond, recurs, contestatie in anulare, revizuire, in care agentia este parte;

-          formuleaza propuneri in vederea elaborarii proiectelor de acte normative pe care Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca le propune Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale in domeniul de activitate al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca;

propune, dupa caz, masuri pentru imbunatatirea activitatii specifice

 

         In legatura cu activitatea de relatii cu publicul:

-        asigura inregistrarea si evidenta scrisorilor, sesizarilor si solicitarilor primite de la petenti, persoane fizice, direct sau prin intermediul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca;

-        urmareste activitatile privind solutionarea scrisorilor si sesizarilor primite de la persoane fizice, in termenele prevazute de legislatia in vigoare;

-        urmareste rezolvarea solicitarilor de locuri de munca;

-        colaboreaza cu celelalte compartimente si cu unitatile din subordine pentru solutionarea petitiilor, sesizarilor si solicitarilor apartinand sferei de competenta a acestora;

-        asigura aplicarea unitara a metodologiei de lucru si a legislatiei privind solutionarea petitiilor;

-        comunica Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca modul de solutionare a petitiilor, a sesizarilor precum si a solicitarilor de locuri de munca;

-        procedeaza la aplicarea masurilor stabilite de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca cu privire la activitatea de relatii cu publicul respectiv de solutionare a petitiilor;

-        elaboreaza, dupa caz, rapoarte, situatii si analize privind modul de desfasurare a activitatii specifice;

-  propune, dupa caz, masuri pentru imbunatatirea activitatii de relatii cu publicul.

 

3. Compartimentul audit public intern are in principal urmatoarele atributii :

 

Compartimentul Audit Public Intern se constituie in subordinea directa a directorului executiv al agentiei teritoriale, conform organigramei cadru.

            Compartimentul de audit public intern:

- desfasoara o activitate functional independenta si obiectiva;

- asigura organizarea si functionarea activitatii de audit public intern;

- da asigurare si consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor si cheltuielilor publice, perfectionand activitatile agentiei teritoriale; ajuta entitatea publica sa-si indeplineasca obiectivele printr-o abordare sistematica si metodica, care evalueaza si imbunatateste eficienta si eficacitatea sistemului de management bazat pe gestiunea riscului, a controlului si a proceselor de administrare prin aplicarea auditului de sistem, al performantei si de regularitate;

- ajuta entitatea publica sa isi indeplineasca obiectivele printr-o abordare sistematica si metodica, care evalueaza si imbunatateste eficienta si eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului si a proceselor de administrare, prin aplicarea auditului de sistem, al performantei si de regularitate. 

 

Compartimentul Audit Public Intern are urmatoarele atributii:

a) elaboreaza proiectul planului anual de audit public intern pe baza evaluarii riscului asociat diferitelor structuri, activitati, programe/proiecte sau operatiuni, precum si prin preluarea sugestiilor conducatorului agentiei teritoriale, prin consultare cu entitatile publice ierarhic superioare, tinand seama de recomandarile Curtii de Conturi; acesta trebuie aprobat de catre conducatorul agentiei teritoriale;

b) efectueaza activitati de audit public intern pentru a evalua daca sistemele de management financiar si control ale agentiei teritoriale sunt transparente si sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienta si eficacitate;

c) informeaza ANOFM despre recomandarile neinsusite de catre directorul executiv al agentiei teritoriale auditate, precum si despre consecintele acestora;

d) raporteaza periodic asupra constatarilor, concluziilor si recomandarilor rezultate din activitatile sale de audit;

e) elaboreaza raportul anual al activitatii de audit public intern;

f) in cazul identificarii unor iregularitati sau posibile prejudicii, raporteaza imediat directorului executiv al agentiei teritoriale si structurii de control intern abilitate;

h)      verifica respectarea normelor, instructiunilor, precum si a Codului privind conduita etica;

i)  elaboreaza Carta auditului intern:

j)  elaboreaza programul de asigurare si imbunatatire a calitatii activitatii de audit public intern.

 

Se efectueaza audit de regularitate, de sistem si de performanta.

In cadrul Compartimentului Audit Public Intern se realizeaza misiuni de asigurare si misiuni de consiliere.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificarile si completarile ulterioare, Compartimentului Audit Public Intern auditeaza, cel putin o data la 3 ani, fara a se limita la acestea, urmatoarele:

a) angajamentele bugetare si legale din care deriva direct sau indirect obligatii de plata, inclusiv din fondurile comunitare;

b) platile asumate prin angajamente bugetare si legale, inclusiv din fondurile comunitare;

c) vanzarea, gajarea, concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale;

d) concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul public al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale;

e) constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare si stabilire a titlurilor de creanta, precum si a facilitatilor acordate la incasarea acestora;

f) alocarea creditelor bugetare;

g) sistemul contabil si fiabilitatea acestuia;

h) sistemul de luare a deciziilor;

i) sistemele de conducere si control, precum si riscurile asociate unor astfel de sisteme;

j) sistemele informatice.

 

4. Compartimentul resurse umane si salarizare are in principal urmatoarele atributii:

- tine evidenta functiilor publice si raporteaza situatiile solicitate de ANFP, atat ANOFM cit si Agentiei Nationale a Functionarilor Publici;

- asigura aplicarea criteriilor privind gestiunea personalului propriu;

- aplica normativele de personal pentru activitatile ce se desfasoara in cadrul agentiei pentru ocuparea fortei de munca;

- asigura selectia, incadrarea si promovarea personalului propriu;

- asigura necesarul de personal pe functii si specialitati pentru aparatul agentiei pentru ocuparea fortei de munca;

- elaboreaza impreuna cu sefii compartimentelor din agentia pentru ocuparea fortei de munca tematicile, bibliografiile si testele profesionale referitoare la cunostintele minime necesare candidatilor si organizeaza concursurile pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul agentiei pentru ocuparea fortei de munca;

- organizeaza comisiile de angajare si promovare a personalului din cadrul agentiei pentru ocuparea fortei de munca;

- aplica sistemul de salarizare si a drepturilor de personal ale angajatilor din cadrul agentiei  pentru ocuparea fortei de munca;

- efectueaza lucrari de evidenta si miscarea personalului propriu si elibereaza adeverintele solicitate de acesta privind calitatea de salariat;

- propune masuri de perfectionare a structurii organizatorice a agentiei pentru ocuparea fortei de munca;

- face propuneri, impreuna cu compartimentele de specialitate, pentru actiunile de perfectionare a pregatirii profesionale a personalului propriu;

- asigura materialele necesare pentru intocmirea fiselor de evaluare a personalului agentiei pentru ocuparea fortei de munca, evidenta si pastrarea acestora in dosarele de personal;

- intocmeste in colaborare cu compartimentele din structura agentiei, ROF si RI pentru agentia teritoriala pe baza regulamentelor cadru ale Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca;

- tine evidenta datelor personale pentru fiecare salariat si intocmeste dosarele profesionale ale functionarilor publici din cadrul agentiei teritoriale;

- intocmeste, completeaza si gestioneaza carnetele de munca pentru salariatii agentiei pentru ocuparea fortei de munca;

- face propuneri pentru elaborarea proiectelor de buget pentru activitatea specifica;

- tine evidenta functiilor publice de executie si de conducere din cadrul agentiei;

- tine evidenta functiilor publice vacante si face propuneri de avansare cu respectarea reglementarilor in vigoare;

- asigura incarcarea bazei de date privind evidenta functiilor si functionarilor publici din cadrul agentiei;

- pregateste documentatia necesara in vederea depunerii dosarelor de pensionare pentru limita de varsta si invaliditate ale salariatilor agentiei care intrunesc conditiile legii;

- intocmeste, avizeaza si tine evidenta deciziilor aprobate de directorul executiv referitoare la: incadrari, avansari, promovari, desfacerea  contractului de munca, sanctionari, eliberari din functie, pensionari, etc.;

- organizeaza si asigura impreuna cu compartimentele din agentie serviciul de permanenta in conformitate cu dispozitiile primite;

- elaboreaza si propune reguli de acces in incinta agentiei, in zilele de lucru precum si in cele in care potrivit legii, nu se lucreaza;

- participa la evaluarea personalului din aparatul propriu al agentiei, potrivit legii;

- intocmeste si transmite comunicari personalului din aparatul agentiei referitoare la: incadrari, avansari, promovari, eliberari din functie, sanctionari, pensionari, etc.;

- intocmeste contractele individuale de munca si actele aditionale la contractele individuale de munca pentru personalul contractual din agentie, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare;

- organizeaza concursurile si asigura secretariatul comisiilor de incadrare si promovare a personalului si al comisiilor de solutionare a contestatiilor;

- intocmeste pontajul pentru personalul din cadrul agentiei de catre directiile de specialitate pe baza condicilor de prezenta si tine evidenta concediilor de odihna, a concediilor platite pentru studii sau fara plata aprobate, a absentelor nemotivate,a concediilor medicale, a orelor suplimentare, a delegatiilor si le transmite compartimentului Buget in vederea platii;

- tine evidenta si opereaza modificarile intervenite la acordarea sporului de vechime;

- intocmeste comunicari privind imputari in baza dispozitiilor directorului executiv;

- intocmeste statul de personal al agentiei pentru ocuparea fortei de munca, tine evidenta si opereaza modificarile intervenite;

- colaboreaza cu directiile din cadrul agentiei la intocmirea fiselor de post;

- vizeaza, intocmeste legitimatiile salariatilor si tine evidenta legitimatiilor salariatilor;

- raporteaza lunar in cadrul sedintelor Consiliului Consultativ al agentiei pentru ocuparea fortei de munca, prezenta membrilor la aceste sedinte si fondul consumat;

- intocmeste situatii statistice privind personalul din agentie;

- primeste, inregistreaza si repartizeaza corespondenta primita pe adresa institutiei;

- organizeaza evidenta, manipularea si pastrarea documentelor cu caracter “secret de stat’’, “secret de serviciu” sau “confidential”;

- solicita, actualizeaza si  pastreaza fisele de post pentru personalul agentiei pentru ocuparea fortei de munca;

- tine evidenta, inventariaza, pastreaza si foloseste documentele de arhiva in conditiile Legii Arhivelor Nationale nr.16/1996, cu modificarile si completarile ulterioare;

- elaboreaza criterii orientative de intocmire a structurii organizatorice;

- intocmeste, verifica si propune spre aprobare conducerii agentiei statul de functii pentru agentia teritoriala si il sustine in vederea avizarii la ANOFM;

- intocmeste documentatia necesara pentru fondul de salarii si cheltuielile de personal pe care le inainteaza la ANOFM in vederea fundamentarii bugetului asigurarilor pentru somaj;

- stabileste fondurile pentru premiile lunare si din economii pentru aparatul propriu;

- monitorizeaza si verifica lunar toate cheltuielile de personal pentru agentie;

- intocmeste documentatia pentru deblocarea posturilor;

- implementeaza strategia de formare profesionala a personalului propriu avand in vedere urmatoarele:

- pregatirea personalului nou angajat, precum si a celui cu performante profesionale reduse;

- pregatirea si prefectionarea personalului existent;

- identifica nevoile de pregatire profesionala pentru personalul agentiei, care se datoreaza in principal :

- aparitiei de noi reglementari in domeniu;

- necesitatii cresterii calitatii serviciilor pentru alinierea acestora la nivelul celor din tarile UE si OECD;

- dezvoltarii unor aptitudini speciale privind lucrul cu publicul;

- dezvoltarii capacitatilor manageriale;

- stabileste obiectivele activitatii de pregatire profesionala pentru personalul agentiei;

- evalueaza activitatea de pregatire (efect imediat si de perspectiva);

- structureaza in cadrul strategiei de pregatire a personalului propriu, noi componente de pregatire, in functie de necesitatile agentiei si in conformitate cu cerintele pietei muncii si ale Uniunii Europene;

- intocmeste propuneri privind instruirea si specializarea personalului propriu;

- are obligatia transmiterii informatiilor compartimentului informatica pentru actualizarea site-ului, in cazul in care exista.

 

5. Compartimentul control financiar propriu  are urmatoarele atributii :

 

- verificarea existentei, integritatii, pastrarii si pazei mijloacelor materiale si banesti detinute cu orice titlu ;

- verificarea utilizarii valorilor materiale de orice fel, declasarea si casarea bunurilor;

- controlul efectuarii, in numerar sau virament, a incasarilor si platilor, in lei si valuta de orice natura, inclusiv a salariilor si a retinerilor din acestea si a altor obligatii fata de salariati;

- verificarea angajarii, constituirii de garantii, obligatiilor si raspunderilor gestionarilor;

- verificarea respectarii dispozitiilor legale referitoare la aprovizionarea, expeditia, transportul, receptia bunurilor materiale, precum si la conservarea, manipularea si eliberarea acestora;

- verificarea respectarii prevederilor legale care reglementeaza incadrarea si salarizarea personalului, precum si a celorlalte drepturi cuvenite acestora, exactitatea si realitatea drepturilor platite, precum si a retinerilor ;

- verificarea legalitatii, realitatii, oportunitatii si necesitatii celorlalte plati efectuate in numerar si prin virament in lei sau valuta, din fondurile unitatilor ;

- verificarea modulului de utilizare a fondurilor alocate din bugetul asigurarilor pentru somaj pentru realizarea obiectivelor de investitii ;

- verificarea efectuarii inventarierilor periodice, regularizarea si valorificarea diferentelor constatate la termenele si in conditiile dispozitiilor legale;

- verificarea respectarii normelor legale privind intocmirea si circulatia documentelor primare de conducere a evidentei tehnico-operative si contabile, precum si realitatea datelor inscrise in acestea ;

- verificarea respectarii regulilor de evidenta, pastrare, utilizare si circulatie a formularelor cu regim special;

- verificarea organizarii si exercitarii potrivit dispozitiilor legale a controlului financiar preventiv;

- verificarea legalitatii, realitatii si oportunitatii cheltuielilor efectuate din bugetul asigurarilor pentru somaj, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 76/2002, privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimulare a ocuparii fortei de munca;

- verificarea modului de constituire a veniturilor bugetului asigurarilor pentru somaj, inclusiv a taxelor incasate din activitatea de formare profesionala si cele pentru acreditarea furnizorilor de servicii de ocupare, penalitati, amenzi, etc.

- verificarea realitatii datelor inscrise in balantele de verificare sintetice, in bilanturile contabile si  in conturile de executie;

- verificarea realitatii conturilor de debitori si creditori (furnizori) raportate in bilantul contabil si cuprinse in fisele contabile analitice respective;

- verificarea modului de aplicare a masurilor pentru prevenirea, descoperirea si recuperarea prejudiciilor, legalitatea si eficacitatea acestor masuri;

- verificarea stabilirii, potrivit dispozitiilor legale, a raspunderilor pentru diminuarea patrimoniului unitatii sau ca urmare a efectuarii unor cheltuieli neproductive (amenzi, penalizari, dobanzi penalizatoare);

- urmarirea modului de realizare a masurilor stabilite, ca urmare a verificarii efectuate de organul de control de gestiune, eficienta masurilor si realitatea comunicarilor facute in legatura cu acestea;

- verificarea respectarii disciplinei financiare;

- obligatia transmiterii informatiilor Compartimentului informatica pentru actualizarea site-ului, in cazul in care exista.

 

6. Compartimentul monitorizare proiecte finantate din F.S.E. are in principal urmatoarele atributii:

 

- intocmeste fundamentarea bugetului necesar pentru finantarea proiectelor, conform fiselor proiectelor propuse la finantare din fonduri externe nerambursabile (FEDR, FSE, cofinanţare asistenta financiara) si le transmite ANOFM;

- intocmeste si actualizeaza, evidenta in format Excel a fiselor proiectelor, aprobate de autoritatea manageriala, precum si a valorilor totale ale proiectelor programate pe ani fiscali si surse de finantare, prin legea bugetului asigurarilor pentru somaj;

- emite cererile, in format Excel, de deschidere de credite bugetare solicitate de ANOFM pentru finanţare naţionala, finanţare UE si cheltuieli neeligibile si intocmeşte anexele privind fundamentarea deschiderii de credite bugetare lunare la nivel de AJOFM - uri, pentru proiectele cu finanţare externa;                                               - intocmeste si actualizeaza evidenta in format Excel a creditelor deschise lunar si cumulat pe total si pe proiecte, precum si a creditelor bugetare ce mai pot fi deschise pentru fiecare proiect, pe surse de finanţare;                                                                                                                                              - intocmeste raportarile lunare, trimestriale si anuale privind prevederile bugetare si executia proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEDR, FSE, cofinantare asistenta financiara);                                                                                                                                      - asigura corespondenta, prin posta scrisa si electronica (mail), cu ANOFM si managerii de proiect privind probleme de finantare, fise proiecte, surse de finantare, dupa caz, pentru probleme specifice proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile. si electronica (mail), cu AJOFM - uri,  salariatii ANOFM si managerii de proiect privind probleme de finantare, deschidere de credite, fise proiecte, surse de finantare, dupa caz, pentru probleme specifice proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile;

7. Compartimentul comunicare si secretariatul consiliului consultativ are in principal urmatoarele atributii:

Ř      realizeaza comunicate de presa, materiale de informare privind activitatea agentiei pentru ocuparea fortei de munca si asigura publicarea acestora prin mass-media locala ;

Ř      de regula, indeplineste atributii de purtator de cuvant al agentiei pentru ocuparea fortei de munca stabilind si pastrand comunicarea cu reprezentantii mass-media locala;

Ř      redacteaza materiale informative privind piata muncii;

Ř      organizeaza conferinte si intalniri cu presa;

Ř      distribuie mape de presa in cadrul conferintelor de presa;

Ř      elaboreaza materiale promotionale, cu privire la programele, activitatile si evenimentele agentiei;

Ř      organizeaza campanii de informare (inclusiv campanii cu finantare din fondurile structurale), pentru a face cunoscute publicului serviciile oferite de agentia pentru ocuparea fortei de munca;

Ř      monitorizeaza informatiile din mass media care au legatura cu domeniul de activitate al agentiei pentru ocuparea fortei de munca si informarea conducerii acesteia. Monitorizarea se realizeaza printr-o revista zilnica a presei si un raport anual, cuprinzand numarul aparitiilor in presa si subiectele acestora;

Ř      mediaza articolele si reportajele radio TV;

Ř      realizeaza evaluari cu privire la reactia si opiniile mass mediei, precum si a cllientilor agentiei fata de activitatea acesteia;

Ř      consiliaza conducerea agentiei in legatura cu aspectele legate de domeniul relatiilor publice;

Ř      acordă fara discriminare, in termen de cel mult doua zile de la inregistrare, acreditarea ziaristilor si a reprezentantilor mijloacelor de informare in masa;

Ř      asigura secretariatul sedintelor consiliului consultativ;

Ř      intocmeste si publica anual un raport privind accesul la informatiile de interes public;

Ř      organizeaza puncte de  informare-documentare;

Ř      actualizează permanent site-ul instituţiei cu informaţii de interes public

Ř      intocmeste, actualizeaza si publica anual un buletin informativ care va cuprinde informatiile de interes public comunicate din oficiu, potrivit legii;

 

B.CONSILIUL CONSULTATIV LA NIVEL JUDETEAN

 

(1) Consiliul consultativ are rolul de a sprijini directorul executiv in rezolvarea problemelor legate de activitatile agentiei pentru ocuparea fortei de munca, conform prevederilor legale.

(2) Consiliul consultativ isi desfasoara activitatea conform Legii nr.202/2006 republicata, cu modificarile ulterioare, Statutului ANOFM aprobat prin H.G. nr.1610/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si regulamentului propriu de organizare si functionare.

(3) Membrii consiliului consultativ al agentiei teritoriale reprezentand sindicatele si patronatele vor fi stabiliti prin negocieri intre confederatiile sindicale si patronale reprezentative la nivel national:

1) Consiliul consultativ al agentiei teritoriale se intruneste lunar sau ori de cate ori este necesar, la cererea directorului executiv sau a unei treimi din numarul membrilor acestora.

2) Convocarea consiliului consultativ se face, in scris, cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de data sedintei stabilite, aducandu-se la cunostinta membrilor ordinea de zi a intrunirii.

(4) Consiliul consultativ al agentiei teritoriale are, in principal, urmatoarele atributii:

A consiliaza directorul executiv in adoptarea deciziilor cu privire la:

a) masurile de realizare a sarcinilor ce le revin potrivit programelor elaborate in domeniul ocuparii fortei de munca si indicatorilor specifici domeniului de activitate, prevazuti in contractele de performanta manageriala;

b) repartizarea intre subunitati a sarcinilor ce le revin potrivit contractelor de performanta manageriala;

B. analizeaza:

a) executia bugetara lunara si situatia financiara trimestriala;

b) raportul anual de activitate, situatia financiara anuala si executia bugetara;

C fac propuneri cu privire la:

a) programele de activitate ale subunitatilor din subordinea agentiilor teritoriale;

b) proiectele programelor de ocupare a fortei de munca si de formare profesionala la nivelul judetului;

c) proiectul de buget;

d) infiintarea si desfiintarea punctelor de lucru.

(5) Consiliul consultativ asigura realizarea dialogului social la nivel judetean.

 

C. DIRECTORUL EXECUTIV ADJUNCT

Atributii:

-         raspunde de modul cum se desfasoara activitatile in domeniul contabilitatii, a programelor de statistica si de ocupare, finantare si urmarire a executiei bugetare, fondului de garantare a creantelor bugetare, formare profesionala, informatica, control masuri active, relatii cu angajatorii.

-         raspunde de organizarea si desfasurarea burselor locurilor de munca;

-         analizeaza periodic activitatea compartimentelor din subordine, modul de realizare a obiectivelor propuse si dispune masuri operative pentru imbunatatirea activitatii;

-         face, anual, propuneri privind imbunatatirea activitatii din domeniul pe care il coordoneaza, pe baza rezultatelor obtinute in anul precedent;

-         stabileste masurile necesare pentru aplicarea dispozitiilor conducerii Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca respectiv a dispozitiilor directorului executiv;

-         propune modificari in structura organizatorica a agentiei teritoriale pentru domeniul de activitate pe care le coordoneaza;

-         organizeaza si urmareste ca personalul din subordine sa cunoasca legislatia care reglementeaza activitatile coordonate si actioneaza pentru respectarea acesteia;

-         avizeaza si propune incadrarea, promovarea si eliberarea din functie a personalului din compartimentele pe care le coordoneaza directorul executiv;

-         avizeaza si trimite spre aprobare directorului executiv programele de lucru si graficele de deplasare in teritoriu ale salariatilor din compartimentele coordonate;

-         avizeaza si trimite spre aprobare directorului executiv graficele concediilor de odihna ale personalului compartimentelor din subordine;

-         avizeaza si trimite spre aprobare "fisa postului" cu atributiile, sarcinile si limitele de competenta pentru salariatii din compartimentele ce le coordoneaza;

-         propune spre aprobare directorului executiv delegare de competente si semnatura pentru conducatorii compartimentelor din subordine;

-         intocmeste rapoartele de evaluare ale personalului cu functii de conducere din directa lui subordonare, potrivit criteriilor de evaluare specifice domeniului de activitate;

-         este inlocuitorul de drept al directorului executiv in absenta acestuia si, potrivit delegarii de competenta, reprezinta institutia in raporturile cu alte institutii, organizatii, agenti economici din tara si strainatate;

-         raspunde de intocmirea rapoartelor si analizelor de sinteza privind activitatea de ocupare la nivel judetean;

-         coordoneaza realizarea programelor agentiei teritoriale in domeniul ocuparii si ia masuri operative in redirectionarea activitatilor, dupa caz, pentru indeplinirea obiectivelor si indicatorilor de performanta manageriala;

-         face propuneri si participa la elaborarea proiectului bugetului asigurarilor pentru somaj;

-         coordoneaza activitatile de statistica privind piata muncii la nivel judetean precum si toate raportarile statistice referitoare la activitatea agentiei pentru ocuparea fortei de munca;

-         asigura coordonarea comunicarii informatiilor statistice catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca si alti solicitanti;

-         coordoneaza activitatea de informare si consiliere privind cariera profesionala;

-         propune contractarea, in conditiile legii, a serviciilor de ocupare si formare profesionala cu prestatorii din sectorul public sau privat si inainteaza contractele spre aprobare directorului executiv.

- coordoneaza si urmareste elaborarea si implementarea proiectelor finantate din fondurile structurale europene.

-   coordoneaza si raspunde de modul in care se desfasoara activitatile compartimentelor: finantare si urmarire a executiei bugetului asigurarilor pentru somaj, care include si creditarea fondul de garantare a creantelor bugetare, contabilitate, gestiune fonduri, logistica, administrativ, precum si activitatile privind protectia informatiilor secrete de serviciu ;

-   organizeaza si raspunde de intocmirea corecta si la timp a informarilor, rapoartelor, analizelor si sintezelor privind activitatea coordonata;

-   organizeaza, controleaza si raspunde de realizarea in termen a sarcinilor stabilite de directorul executiv;

-   face propuneri privind necesarul si tematica programelor de pregatire si perfectionare profesionala  a personalului din subordine;

-   intocmeste fisa postului pentru personalul direct subordonat si avizeaza fisa postului cu atributiile, sarcinile si limitele de competenta, intocmite de sefii compartimentelor din subordine.

-   coordoneaza elaborarea si fundamentarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli al agentiei, pe baza propunerilor celorlalte compartimente;

-   coordoneaza, asigura si raspunde de administrarea bugetului fondului pentru plata ajutorului de somaj aprobat, angajarea cheltuielilor proprii de functionare si a celor pentru realizarea obiectivelor, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

-   coordoneaza, raspunde si certifica lucrarile privind bilantul contabil si executia bugetara si le inainteaza spre aprobare directorului executiv ;

-   asigura si coordoneaza activitatea de control financiar preventiv propriu, in conformitate cu legislatia in vigoare;

-   organizeaza si coordoneaza activitatea de arhivare a documentelor conform prevederilor legale si a normelor din domeniu;

-   coordoneaza si avizeaza intocmirea documentatiilor pentru RC, RK, achizitii si le supune aprobarii directorului executiv;

-   raspunde de realizarea achizitiilor, reparatiilor curente si reparatiilor capitale in conformitate cu legislatia in vigoare;

-administreaza si gestioneaza utilizarea fondului de garantare pentru plata creantelor salariale ;

-asigura evidenta contabila a modului de constituire si utilizare a fondului de garantare pentru plata creantelor salariale;

-raspunde de acordarea creditelor cu dobanda avantajoasa intreprinderilor mici si mijlocii, unitatilor cooperatiste, asociatiilor familiale si persoanelor fizice autorizate sa desfasoare activitati independente, din bugetul asigurarilor pentru somaj, in conformitate cu prevederile legale, respectiv cu Instructiunile si Normele de creditare anuale;

-face parte din Comitetul de credit judetean, pentru avizarea dosarelor de credite;

-raspunde de organizarea activitatii fondului de garantare ;

-coordoneaza si urmareste elaborarea si implementarea proiectelor finantate din fondurile   structurale europene.

 

 

 

COMPARTIMENTE SUBORDONATE DIRECTORULUI EXECUTIV ADJUNCT:

 

1.      Birou contabilitate ;

2.      Compartimentul Finantare si urmarire a executiei bugetare ;

3.      Compartimentul Fond de garantare a creantelor bugetare ;

4.      Birou statistica si programme de ocupare ;

5.      Compartimentul Centrul de formare profesionala ;

6.      Compartimentul Informatica ;

7.      Compartimentul Control masuri active ;

8.      Compartimentul Relatii cu angajatorii.

 

1. Biroul Contabilitate are in principal urmatoarele atributii :

-         organizarea, in conformitate cu legislatia financiara in vigoare, a evidentei contabile, sintetica si analitica ;

-         efectuarea inregistrarilor contabile si intocmirea fiselor de cont analitice si sintetice si a balantelor analitice si sintetice ;

-         coordonarea si asigurarea angajarii cheltuielilor proprii de functionare si a celor necesare realizarii obiectivelor, in conformitate cu dispozitiile legii;

-         realizarea evidentei debitelor pentru persoanele fizice;

-         intocmirea documentatiei necesare pentru emiterea deciziilor de imputare in vederea recuperarii debitelor de la persoanele fizice care au incasat necuvenit drepturi banesti;

-         efectuarea platilor, conform prevederilor legale in vigoare, pentru realizarea masurilor active si pasive de combatere si prevenire a somajului;

-         efectuarea platii furnizorilor de active fixe corporale, furnituri de birou, materiale consumabile si prestatorilor de servicii de ocupare si formare profesionala in baza contractelor incheiate;

-         intocmirea lunara a documentatiei pentru plata altor drepturi conform prevederilor legale;

-         urmarirea decontarii cheltuielior de deplasare;

-         asigurarea monitorizarii lunare a cheltuielilor de personal;

-         evidenta sintetica si analitica a creditelor bugetare aprobate si acordate;

-         fundamentarea si asigurarea platilor pentru programele de masuri active;

-         transmiterea catre directia de specialitate din cadrul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale a informatiilor referitoare la ajutoarele de stat potrivit dispozitiilor legale care reglementeaza ajutorul de stat ;

-   intocmirea si raportarea executiei lunare a bugetului asigurarilor pentru somajin conformitate cu bugetul aprobat ;

-   intocmirea situatiilor financiare trimestriale si a anexelor insotitoare pentru bugetul asigurarilor pentru somaj, stimulente, masuri active, finantare nerambursabila sau cofinantare ;

-   fundamentarea bugetului la nivel local si transmiterea propunerilor la ANOFM ;

-   valorificarea inventarierii patrimoniului la perioadele prevazute de legislatia in vigoare ;

-   organizarea si coordonarea activitatii de arhivare;

-   exercitarea controlul financiar propriu;

 

Achizitii publice si administrativ are in principal urmatoarele atributii:

-elaborarea propunerilor pentru programul de finantare si creditare a investitiilor si a reparatiilor, iar dupa aprobarea acestora, coordonarea si urmarirea realizarii lui; 

-efectuarea lucrarilor de pregatire a licitatiilor privind achizitiile publice pentru investitii si reparatii active fixe, obiecte de inventar, furnituri de birou,  cu respectarea O.G.nr.34/2006 , cu modificarile si completarile ulterioare;

-intocmirea documentatiilor privind achizitiile publice in conformitate cu Ordinul nr.155/2006 al presedintelui ANRMAP privind Ghidul pentru atribuirea contractelor de achizitii;

-elaborarea documentatiilor tehnico-economice in vederea achizitionarii de spatii (cladiri) necesare desfasurarii in bune conditii a activitatilor specifice si inaintarea lor spre aprobare;

-participarea la receptia lucrarilor de investitii si reparatii, cu verificarea, modului de realizare a remediilor stabilite prin procesele verbale de receptie;

-propunerea spre aprobare si realizarea achizitionarii activelor fixe corporale si necorporale, a obiectelor de inventar si a materialelor consumabile;

-asigurarea aprovizionarii agentiei cu materiale de intretinere, obiecte de inventar, furnituri de birou si imprimatele necesare desfasurarii in bune conditii a activitatii;

-gestionarea corecta, conform prevederilor legale, a bunurilor aflate in patrimoniul agentiei;

-organizarea inventarierii generale a elementelor din patrimoniu;

-verificarea si supunerea spre aprobare a documentatiei pentru scoaterea din functiune a activelor fixe corporale si necorporale cu durata normata de serviciu indeplinita;

-urmarirea realizarii prestarilor de servicii privind intretinerea si administrarea cladirilor;

-urmarirea bunei desfasurari a activitatii de exploatare, intretinere si reparatii a mijloacelor auto din dotare;

-organizarea evidentei, selectionarii, pastrarii si clasarii documentelor din arhiva agentiei;

-predarea materialullui selectionat la Arhivele Statului;

-organizarea si coordonarea activitatii de paza si securitate a bunurilor si a cladirilor;

-asigurarea dotarii pe linie PSI, protectia muncii si instruirea personalului in acest domeniu;

-asigurarea derularii in bune conditii a contractelor de "service" pentru echipamente ;

-obligatia transmiterii informatiilor compartimentului informatica pentru actualizarea Site-lui, in cazul in care  acesta exista.

2. Compartimentul finantare si urmarire a executiei bugetare are in principal urmatoarele atributii:

-         fundamentarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli pe baza propunerilor celorlalte compartimente si a cerintelor realizarii in bune conditii a obiectivelor privind ocuparea si formarea profesionala a fortei de munca;

-         asigurarea administrarii bugetului asigurarilor pentru somaj in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

-         intocmirea necesarului lunar de credite bugetare in functie de propunerile celorlalte compartimente;

-         finantarea activitatilor agentiei in functie de bugetul si indicatorii aprobati;

-         elaborarea si fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli; urmarirea incadrarii cheltuielilor in creditele bugetare aprobate;

-         intocmirea lunara a executiei bugetului asigurarilor pentru somaj;

-         urmarirea incadrarii cheltuielilor in creditele bugetare aprobate;

-         asigurarea prin buget a necesarului de credite externe pentru finantarea masurilor active ;

intocmirea si finalizarea documentatiei pentru recuperarea sumelor de la persoanele fizice care au beneficiat de indemnizatie de somaj si au creat debite;

     -    urmarirea incasarii debitelor create de angajatorii, care au beneficiat de diverse tipuri de masuri active.

 

3. Compartiment fond garantare a creantelor bugetare are in principal urmatoarele atributii :

- administreaza si gestioneaza utilizarea fondului de garantare pentru plata creantelor salariale ;

- asigura evidenta contabila a modului de constituire si utilizare a fondului de garantare pentru plata creantelor salariale ;

 

4. Birou Statistica si programe de ocupare are in principal urmatoarele atributii:

- intocmeste si analizeaza situatiile statistice, precum si distributia teritoriala a somajului si evidentiaza cauzele determinante ale acestuia;

- urmareste numarul si distributia locurilor de munca vacante;

- urmareste numarul si distributia locurilor de munca ce sunt oferite pentru efectuarea lucrarilor in interes comunitar;  

- urmareste si analizeaza evolutia  somajului la nivel judetean;

- analizeaza structura pe domenii de activitate si pe meserii a pietei muncii in vederea identificarii celor mai solicitate domenii si meserii;

- prognozeaza pe termen scurt, mediu si lung evolutia pietei muncii la nivel judetean;

- stabileste si implementeaza un mod unitar de prelucrare a datelor statistice culese astfel incat fondul informational privind piata muncii sa fie real si cat mai complet;

- elaboreaza lucrari de sinteza, rapoarte si informari privind : somajul la nivel national si teritorial, disponibilizarile de personal, zonele de maxima concentrare a somajului, cauzele determinante ale cresterii/descresterii ratei somajului,etc.;

- transmite lunar sau ori de cate ori se solicita raportari cu principalii indicatori ai pietei muncii la Compartimentul Statistica si Analiza Pietei Muncii din cadrul ANOFM si la institutiile interesate cu care a fost incheiat un protocol in acest sens;

- urmareste asigurarea calitatii prelucrarii datelor statistice primare astfel incat aceasta sa constitue baza reala de informatii utilizate in diagnosticarea pietei muncii;

- colaboreaza permanent cu compartimentul Informatica in vederea utilizarii si prelucrarii datelor statistice;

- face propuneri privind elaborarea proiectului de buget, pentru activitatile specifice;

- obligatia transmiterii informatiilor compartimentului informatica pentru actualizarea site-ului, in cazul in care exista;

Programe de ocupare are in principal urmatoarele atributii:

- intocmeste programul judetean de ocupare a fortei de munca si il inainteaza spre aprobare;

- transmite Directiei Managementul Pietei Muncii, Formare Profesionala, Informatica si Control Masuri Active din cadrul ANOFM programul judetean de ocupare a fortei de munca, in vederea intocmirii programului national de ocupare;

- elaboreaza programe specifice de ocupare a fortei de munca pentru categoriile de persoane defavorizate sau cu sanse reduse de  integrare pe piata fortei de munca: tineri , femei, rromi, persoane handicapate etc.;

- raspunde de implementarea programului de ocupare;

- analizeaza periodic stadiul de realizare a programului de ocupare si a programelor specifice de ocupare, pentru categoriile de persoane defavorizate sau cu sanse mai reduse de integrare pe piata muncii  si ia  masuri concrete pentru indeplinirea integrala a acestora;

- coordoneaza si  urmareste  realizarea  obiectivelor  stabilite  in  contractele  si  programele  de cooperare din domeniul propriu de activitate;

- urmareste indicatorii de performanta prin care este evaluata activitatea de ocupare a fortei de munca;

- realizeaza analize, rapoarte privind activitatea de ocupare si propune masuri de realizare a obiectivelor stabilite pentru activitatea specifica;

- obligatia transmiterii informatiilor compartimentului informatica pentru actualizarea site-ului, in cazul in care exista.

 

      5.Centrul de formare profesionala[1] are in principal urmatoarele atrbutii:

In domeniul organizarii formarii profesionale:

- Intocmeste planul judetean de formare profesionala pentru persoanele care beneficiaza de servicii de formare profesionala gratuit si il inainteaza spre aprobare directorului executiv;

- Transmite, planul judetean de formare profesionala in vederea intocmirii Planului national de formare profesionala;

- Propune modificari ale planului judetean de formare profesionala in functie de cerintele imediate  ale economiei locale;

- Analizeaza periodic stadiul de realizare a planului de formare profesionala si a programelor specifice de formare pentru categoriile de persoane defavorizate sau cu sanse mai reduse de integrare pe piata muncii  si ia de masuri concrete pentru indeplinirea integrala a acestora.

- Organizeaza programele de formare profesionala, in conformitate cu legislatia in vigoare si conform meseriilor/ocupatiilor in care este autorizat centrul de formare profesionala;

- Asigura conditiile de desfasurare a programelor de formare profesionala care au loc in cadrul centrului;

- Intocmeste dosarul de autorizare, in vederea autorizarii in meserii/ocupatii cerute pe piata muncii;

- Realizeaza constituirea grupurilor de persone, in vederea demararii programelor de formare profesionala;

- Elaboreaza programe specifice de formare profesionala pentru categoriile de persoane defavorizate sau cu  sanse reduse de  integrare pe piata fortei de munca: tineri, femei, rromi, persoane cu dizabilitati, someri de lunga durata, detinuti etc.

- Urmareste realizarea obiectivelor stabilite in contractele si programele de cooperare din domeniul propriu de activitate;

- Asigura aplicarea unitara a metodologiei, normelor, regulamentelor aprobate si a legislatiei privind formarea profesionala a fortei de munca;

- Realizeaza analize, rapoarte privind activitatea de formare profesionala si propune masuri de realizare a obiectivelor stabilite pentru activitatea specifica;

- Urmareste evidenta cheltuielilor de calificare recalificare si a platilor asigurand incadrarea acestora, respectarea cheltuielilor programate prin contracte si angajamente de plata;

- Asigura conditiile necesare finalizarii cursurilor de formare profesionala si angajarea absolventilor  dupa caz;

- Realizeaza inscrierea si formarea grupelor pe meserii la cursurile de calificare preluand si verificand actele in conformitate cu prevederile legale;

- Efectueaza controale urmarind modul de desfasurare a cursurilor luand masurile legale impotriva celor care absenteaza nemotivat pentru recuperarea cheltuielilor aferente;

- Intocmeste note de constatare, prin responsabilul de curs, si face propuneri de imbunatatire a activitatii;

- are obligatia transmiterii informatiilor compartimentului informatica pentru actualizarea site-ului, in cazul in care exista

- asigura implementarea, mentinerea si imbunatatirea sistemelor de management al calitatii

 

Compartimentul de formare profesionala are in principal urmatoarele atributii:

-   Intocmeste planul teritorial de formare profesionala pentru persoanele care beneficiaza de servicii de formare profesionala gratuit si il inainteaza spre aprobare directorului executiv;

-   Transmite, planul judetean de formare profesionala in vederea intocmirii Planului national de formare profesionala;

 -    Propune modificari ale planului judetean de formare profesionala in functie de cerintele imediate  ale economiei locale;

-   Analizeaza periodic stadiul de realizare a planului de formare profesionala si a programelor specifice de formare pentru categoriile de persoane defavorizate sau cu sanse mai reduse de integrare pe piata muncii  si ia de masuri concrete pentru indeplinirea integrala a acestora.

-   Elaboreaza programe specifice de formare profesionala pentru categoriile de persoane defavorizate sau cu  sanse reduse de  integrare pe piata fortei de munca: tineri, femei, rromi, persoane cu dizabilitati, someri de lunga durata, detinuti, etc.

-   Urmareste realizarea obiectivelor stabilite in contractele si programele de cooperare din domeniul propriu de activitate;

-   Urmareste asigurarea calitatii pregatirii profesionale a fortei de munca realizata de furnizorii de formare profesionala autorizati in conditiile legii;

-   Participa la elaborarea caietelor de sarcini in vederea selectiei de oferta pentru organizarea programelor de formare profeisonala

-   Organizeaza  selectia, in conditiile legii, a furnizorilor de formare profesionala pentru realizarea programelor specifice de formare profesionala

-   Urmareste derularea contractelor incheiate cu furnizorii de formare porfesionala conform reglementarilor legale si clauzelor contractuale;

-   Urmareste realizarea obiectivelor stabilite in contractele si programele de cooperare din domeniul propriu de activitate;

-   Evalueaza periodic calitatea serviciilor realizate de prestatorii de servicii si face propuneri de mentinere sau ridicare a autorizarii prin reprezentantul agentiei teritoriale in comisiile de autorizare judetene;

-   Verifica reclamatiile si sesizarile privind activitatea prestatorilor de servicii si in cazuri intemeiate face propuneri de retragere a autorizatiei acestora;

-   Asigura aplicarea unitara a metodologiei, normelor, regulamentelor aprobate si a legislatiei privind formarea profesionala a fortei de munca;

-   Realizeaza analize, rapoarte privind activitatea de formare profesionala si propune masuri de realizare a obiectivelor stabilite pentru activitatea specifica;

-   Urmareste evidenta cheltuielilor de calificare recalificare si a platilor asigurand incadrarea acestora, respectarea cheltuielilor programate prin contracte si angajamente de plata;

-   Asigura conditiile necesare finalizarii cursurilor de formare profesionala si angajarea absolventilor, dupa caz;

-   Realizeaza inscrierea si formarea grupelor pe meserii la cursurile de calificare preluand si verificand actele in conformitate cu prevederile legale;

-   Efectueaza controale urmarind modul de desfasurare a cursurilor luand masurile legale impotriva celor care absenteaza nemotivat pentru recuperarea cheltuielilor aferente;

-   Intocmeste note de constatare, prin responsabilul de curs, si face propuneri de imbunatatire a activitatii;

- Are obligatia transmiterii informatiilor compartimentului informatica pentru actualizarea  site-ului, in cazul in care exista.

-   Asigura, prin organizarea de cursuri de formare profesionala, pentru persoanele fizice si juridice interesate, servicii de calificare, recalificare, instruire si perfectionare profesionala a fortei de munca; pregatirea profesionala a personalului  propriu din cadrul agentilor economici, in vederea prevenirii somajului.

-   Asigura implementarea, mentinerea si imbunatatirea sistemelor de management al calitatii.

 

6. Compartimentul de informatica are in principal urmatoarele atributii:

-    asigura administrarea retelelor locale de calculatoare in sediul agentiei teritoriale si in sediile ALOFM-urilor de pe raza judetului;

-    asigura administrarea retelei de comunicatii date la nivelul judetului (intre AJOFM si ALOFM-urile subordonate) ;

-    asigura administrarea / intretinerea / securizarea bazelor de date judetene;

-    executa actualizarea aplicatiilor utilizate in cadrul agentiei teritoriale, ALOFM si a punctelor de lucru de pe teritoriul judetului;

-    executa interogari ale bazelor de date judetene in vederea elaborarii de rapoarte la cerere ;

-    urmareste respectarea specificatiilor tehnice pentru procurarea de echipamente de tehnica de calcul si comunicatii de date, sisteme si servicii pentru agentia pentru ocuparea fortei de munca;

-    asigura respectarea standardelor pentru asigurarea securitatii datelor in cazul utilizarii facilitatilor proprii sau ale tertilor;

-    asigura relatiile de colaborare cu furnizorii contractati de servicii informatice ;

-    asigura testarea aplicatiilor achizionate sau in curs de achizitionare inainte de a fi implementate ;

-    contribuie la elaborarea cerintelor tehnice pentru echipamente si aplicatii ce urmeaza a fi utilizate ;

-    asigura prin resurse proprii sau impreuna cu furnizorii de servicii instruirea personalului agentiei pentru folosirea tehnologiilor informatiei (echipamente, aplicatii) ;

-    actualizarea site-ului cu informatiile primite de la compartimente, in cazul in care exista.

-   asigura folosirea eficienta a dotarii tehnice si a resurselor umane in domeniul informatic;

-   raspunde de aplicarea unitara a programelor informatice;

-   coordoneaza si indruma activitatea informatica a subunitatilor de furnizare de servicii pentru ocuparea fortei de munca si pregatire profesionala;

-   asigura asistenta tehnica pentru sistemele informatice din cadrul agentiei teritoriale;

-   urmareste respectarea specificatiilor tehnice pentru procurarea de echipamente de tehnica de calcul si comunicatii de date, sisteme si servicii pentru agentia teritoriala;

-   asigura functionarea retelei de comunicatii de date si calculatoare;

-   asigura respectarea standardelor pentru asigurarea securitatii datelor in cazul utilizarii facilitatilor proprii sau ale tertilor;

-   asigura administrarea si actualizarea colectiilor de date la nivelul agentiei teritoriale;

-   asigura, impreuna cu compartimentele utilizatoare din cadrul agentiei judetene pentru ocuparea fortei de munca si a municipiului Bucuresti, testarea si intretinerea aplicatiilor;

-   face propuneri privind cerintele informatice ale agentiei teritoriale;

-   colaboreaza cu celelalte compartimente din cadrul agentiei judetene pentru ocuparea fortei de munca si a municipiului Bucuresti in scopul realizarii sarcinilor ce ii revin.

 

7. Compartimentul de control masuri active

- verificarea respectarii obligatiei angajatorului de a comunica locurile de munca vacante sau a necesarului de personal de incadrat de catre persoanele fizice si juridice care angajeaza forta de munca;

- verificarea respectarii de catre furnizorii de servicii de ocupare acreditati, a prevederilor legale privind aprobarea Criteriilor de acreditare pentru stimularea ocuparii fortei de munca;

 - modul de utilizare a Clasificarii Ocupatiilor din Romania in conformitate cu prevederile legale de catre angajatorii din judet sau Municipiul Bucuresti;

 - verificarea respectarii de catre angajatori a obligatiei de a anunta in termen de 3 zile agentiile pentru ocuparea fortei de munca, asupra incadrarii in munca a unor persoane din randul beneficiarilor de indemnizatii de somaj;

 - verificarea modalitatii prin care se realizeaza formarea profesionala a persoanelor in cautarea unui loc de munca: cursuri, stagii de practica si specializare,etc.

- controlul  organizarii  formelor de pregatire profesionala;

- verificarea modului in care au fost organizate licitatiile pentru selectarea furnizorilor de servicii de formare profesionala ;

- verificarea modului de acordare a serviciilor juridice, de marketing, a metodelor de management si a altor servicii de consultanta, pentru inceperea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri ;

- urmarirea respectarii etapelor legale de aplicare a masurilor de stimularea mobilitatii fortei de munca ;

- verificarea respectarii de catre angajatori a obligatiilor ce le revin in cazul restructurarii activitatii, care pot conduce la modificari substantiale ale numarului si structurii profesionale a personalului ;

- verificarea respectarii de autoritatile publice locale si de alti angajatori, a conditiilor care au stat la baza alocarii din bugetul asigurarilor pentru somaj, a unor subventii pentru realizarea unor programe, care au ca scop ocuparea temporara a fortei de munca din randul somerilor, pentru executarea de lucrari si activitati de interes pentru comunitatile locale ;

- verificarea respectarii de catre angajatori a conditiilor prevazute de lege, pentru a beneficia de subventionarea locurilor de munca, pe care se incadreaza absolventi ai institutiilor de invatamant, persoane cu handicap, someri in varsta de peste 45 de ani, sau someri, intretinatori unici de familii ;

 - verificarea respectarii de catre angajatori a conditiilor care le confera dreptul de a beneficia de reducerea sumei reprezentand contributia datorata bugetului asigurarilor pentru somaj ;

- modul de acordare a asistentei metodologice necesare pentru respectarea  normelor de aplicare  a Legii privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca;

- obligatia transmiterii informatiilor Compartimentului informatica pentru actualizarea site-ului, in cazul in care exista.

-respectarea sau nerespectarea obligatiilor beneficiarilor de credite la solicitarea compartimentelor de credite in ceea ce priveste crearea si ocuparea acestora, conform contractului semnat de beneficiar si A.L.O.F.M./A.M.O.F.M. ;

- intocmeste procesul verbal si calculeaza eventuale penalizari.

 

8. Compartimentul relatii cu angajatorii are in principal urmatoarele atributii:

- stimularea angajarii absolventilor, a persoanelor in virsta de peste 45 de ani, a intretinatorilor unici de familie, a persoanelor cu handicap, a persoanelor care in termen de 3 ani de la incadrare indeplinesc conditiile de pensie de limita de virsta sau pensia anticipata partiala, in conditiile legii;

- stimularea angajatorilor pentru incadrarea somerilor si mentinerea acestora cel putin 6 luni, pentru a beneficia de reducerea contributiei la  bugetul asigurarilor pentru somaj;

- stimularea si consilierea angajatorilor in vederea cofinantarii serviciilor de formare profesionala;

- stimularea angajatorilor pentru ocuparea temporara a fortei de munca din randul somerilor pentru dezvoltarea comunitatilor locale.

Acest compartiment asigura relatia directa cu angajatorii prin :

- contactarea angajatorilor prin diferite mijloace de comunicatie ;

- inregistrarea angajatorilor in baza de date a agentiilor si actualizarea acesteia ;

- informarea angajatorului cu privire la obligativitatea de a comunica locurile de munca vacante ;

- furnizarea informatiilor referitoare la tipul de servicii precum si conditiile si modul de accesare a programelor de ocupare pentru diferitele tipuri de masuri active, cuantumul, durata si conditiile de acordare a acestora ;

- punerea la dispozitia angajatorilor a listelor cu potentialii beneficiari persoane in cautare de lod de munca pentru selectie in vederea incadrarii ;

- incheierea de conventii, contracte, etc;

- implementarea, monitorizarea, verificarea de birou a conventiilor si contractelor incheiate cu angajatorii;

- primirea si prelucrarea declaratiilor lunare privind evidenta nominala a asiguratilor.

 

D. SEFII DE COMPARTIMENTE

Sefii compartimentelor organizate la nivel de serviciu sau birou in cadrul agentiei pentru ocuparea fortei de munca au urmatoarele atributii:

-                     urmaresc realizarea obiectivelor si programelor agentiei pentru ocuparea fortei de munca si raspund in fata directorilor pe domenii pentru activitatea desfasurata de compartimentele pe care le coordoneaza;

-                     raspund de realizarea calitativa si la termenele stabilite a lucrarilor repartizate compartimentelor pe care le coordoneaza;

-                     raspund, dupa caz, administrativ, material sau penal de aplicarea corecta a legislatiei in vigoare;

-                     prezinta si sustin la conducerea agentiei pentru ocuparea fortei de munca lucrarile elaborate in cadrul compartimentelor coordonate;

-                     realizeaza efectiv o parte din lucrarile repartizate compartimentului;

-                     intocmesc rapoartele de evaluare ale personalului din subordine potrivit criteriilor specifice domeniului de activitate;

-                     intocmesc "fisa postului" pentru personalul direct subordonat;

-                     asigura si urmaresc respectarea prevederilor RI de catre personalul din subordine.

 

Compartimentul EURES are in principal urmatoarele atributii:

-realizează activitatea de informare, consiliere si mediere privind incadrarea in munca in strainatate.

- ofera informatii asupra conditiilor de munca si de viata din tarile SEE celor doua mari categorii de clienti: cautatori de locuri de munca si angajatori, precum si celorlalti parteneri de pe piata europeana a muncii;

-promoveaza EURES in rândul angajatorilor, al cautatorilor de locuri de munca,  al organizatiilor partenere si a altor grupuri tinta;

-ofera informatii referitoare la securitatea socială a lucrătorilor migranţi;

-ofera informatii referitoare la piata nationala/regionala a muncii;

-ofera informatii referitoare la obstacolele ce intervin in mobilitatea fortei de munca si furnizeaza sugestii pentru inlaturarea   acestora;

-ofera informatii referitoare la lipsurile sau surplusurile pentru anumite calificari existente la un moment dat pe piata muncii;

-monitorizeaza locurile de munca vacante destinate recrutarii internationale;

-ofera  asistenta cautatorilor de locuri de munca in gasirea unui loc de munca;

-promoveaza EURES in rândul personalului propriu al AJOFM;

-ofera  asistenta colegilor prin informari/instruiri;

-disemineaza cele mai bune practici si promoveaza o atitudine deschisa in oferirea de sfaturi/indrumari atât cautatorilor de locuri de munca care ies, prin plasare, din baza de date EURES, cât si celor nou intrati in baza de date;

-acorda indrumare in probleme de legislatie, fiscalitate, securitate sociala oferita cautatorilor de locuri de munca si angajatorilor care doresc sa angajeze lucratori migranti;

-coopereaza cu alte structuri si initiative locale care vizeaza ocuparea;

-coordoneaza reteaua  judeteana a asistentilor EURES;

-propune actiuni si are initiative pentru realizarea Planului National de Activitate;

-faciliteaza legaturile dintre Eures manager si autoritatile judetene;

-inregistreaza dosarele persoanelor in cautare de loc munca in strainatate

-incarca in baza de date dosarele persoanelor in cautare de loc munca in strainatate

-participa la realizarea selectiilor in vederea plasarii lucratorilor români in strainatate.

 

ART. 5. Prevederile prezentului regulament se completeaza cu orice alte dispozitii legale care privesc organizarea, functionarea si atributiile agentiei teritoriale;

 

ART. 6. Conducatorii compartimentelor din cadrul agentiilor teritoriale sunt obligati sa asigure cunoasterea si insusirea de catre intregul personal din subordinea lor a prezentului regulament.

 

ART. 7. Salariatii  agentiei  pentru   ocuparea   fortei  de  munca  care  efectueaza in tara sau strainatate vizite de studiu, schimb de experienta, stagii de practica si specializare sau perfectionare, in domeniul de activitate al agentiei, sunt obligati sa semneze, un angajament, prin care se obliga sa lucreze in cadrul institutiei, de la 2 la 5 ani, in functie de durata si costurile suportate de agentie pentru instruirea persoanei in cauza.

In cazul nerespectarii acestei obligatii, persoana va restitui cheltuielile efectuate de institutie, proportional cu perioada lucrata.  

 

ART. 8. Functionarii publici de conducere, sefii de compartimente si toti ceilalti salariati ai agentiei teritoriale au obligatia de a indeplini si alte sarcini care sunt legate de atributiile de serviciu ce le revin potrivit reglementarilor in vigoare, prezentului regulament si a fisei postului stabilita pentru fiecare salariat.

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                 

 

 [1] unde nu exista Centru de formare Profesională, compartimentul se va numi programe de formare